کلیاتی درباره کنه سخت Family Ixodidae


کلیاتی درباره کنه  سخت   Family Ixodidae

کلیاتی درباره کنه  سخت   Family Ixodidae

 این کنه ها انتشار جهانی دارند ولی در مناطق معتدله بیشتر دیده می شوند. ۶۵۰ گونه کنه سخت وجود دارد. کنه های سخت دارای سپر پشتی کیتینی (اسکونوم) میباشند. این کنه ها دگردیسی ناقصی دارند و هر دو جنس نر و ماده خونخواری میکنند. کنه های سخت فقط یک مرحله نمفی دارند (در حالی که کنه های نرم ۵-۴ مرحله نمافی دارند.) اغلب کنه های سخت میزبان اختصاصی دارند. * همچنین کنه های سخت را براساس تعداد میزبانها می توان تقسیم بندی کرد. - کنه های یک میزبانه: لارو، نمف و بالغ این کنه هاروی یک میزبان تغذیه میکند. این کنه ها فقط از راه تخم آلودگی را منتقل میکنند. مانند گونه های بوئوفیلوس که از نظر دامپزشکی اهمیت دارند. - کنه های دومیزبانه: لارو و نمفا روی یک میزبان و کنه بالغ روی یک میزبان دیگر تغذیه میکنند. مانند گونه های هیالوماوریپی سفالوس، - کنه های سه میزبانه: لارو، نمف و کنه بالغ هر کلام روی یک میزبان جداگانه تغذیه می کنند. این کنه ها از نظر پزشکی اهمیت زیادی دارند مانند گونه های ایگزودس، درماسنتور و همافیز الیس کنه هاي سخت از جمله انگل هاي خارجي با اهميت حيوانات سراسر دنيا و ايران مي باشند. شناخت وضعيت پراکنش کنه هاي سخت در نواحي مختلف کشور مي تواند از ديدگاه بروز بيماريهاي مختلف مرتبط با آنها مفيد باشد. هدف: مطالعه حاضر به منظور تعيين فراواني و تنوع گونه اي کنه هاي سخت در نشخوارکنندگان استان کرمانشاه انجام شد. روش کار: در اين مطالعه کنه ها از 203 رأس گاو، 215 رأس گوسفند و 182 رأس بز از 150 گله در 31 روستا استان کرمانشاه به صورت تصادفي از نقاط مختلف بدن دام و در فصل فعاليت کنه هاي سخت (ارديبهشت تا شهريور 1390) نمونه برداري و جدا شدند. نتايج:فراواني آلودگي کنه هاي ايکسوديده در گاو 24.63%، گوسفند 25.12% و بز 25.27 % تعيين شد. بيشترين فراواني آلودگي در گاوهاي ماده 4-3 ساله و گوسفندها و بزهاي ماده 2-1 ساله ثبت گرديد. شيوع آلودگي کنه اي در سنين مختلف و از جنس ماده اختلاف آماري داشت. نسبت تعداد کنه جدا شده به هر رأس دام در گاو4.6 ، گوسفند7.9 و بز 7.1 بود. توزيع جغرافيايي آلودگي کنه اي دام هاي تحت مطالعه در مناطق مختلف استان کرمانشاه نشان داد که بيشترين ميزان آلودگي کنه اي در 12 گله گاو ( (%8و 12 گله بز (8%( از منطقه ميان دربند در شرق کرمانشاه و 20 گله گوسفند (13.33%( از ميدان دام در غرب کرمانشاه بود. توزيع بدني کنه ها عمدتا از کشاله ران گاو (46%( و گوش گوسفند (54%( و بز (43%( بود که فراواني توزيع بدني آنها در سطح بدن گاو نسبت به گوسفند و بز از نظر آماري اختلاف معني داري داشت.از 1031 کنه سخت 3 جنس هيالوما، ريپي سفالوس و بوفيلوس شناسايي شدند که شامل 8 گونه در گاو، 9 گونه در گوسفند و 7 گونه در بز بودند. گونه غالب در گاو ريپي سفالوس سنگوينوس (26.2%( و در گوسفند و بز ريپي سفالوس تورانيکوس (به ترتيب، 53.1% و%40.55 ) از غرب استان کرمانشاه بود که فراواني آنها از نظر آماري اختلاف معني داري داشت. نتيجه گيري نهايي: نتايج اين مطالعه بيانگر حضور متنوع و فعالي از فون کنه هاي سخت با شيوع قابل توجه در نشخوارکنندگان منطقه بود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد