کلیاتی درباره گیاه روناس (Rubia tinctorum)در طب سنتی


کلیاتی درباره گیاه روناس (Rubia tinctorum)در طب سنتی

کلیاتی درباره گیاه روناس (Rubia tinctorum)در طب سنتی

روناس (Rubia tinctorum)

اسامی عمومی دیگر: فره، رودک، سورچاه، یاسی کوه، رودانcjm-in-c  نامهای علمی دیگر : (Rubia tinctorum L. - R. tinctoria) نام خانواده: خانوادهٔ روناس (Rubiaceae) نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: ریشهمواد متشکله موثر: رود بیادین، ار پتروزین، اسید رو بریترین، رزین، پورپورین، تانن، آلیزارین، آنترا گلیکوزید.ch خواص درمانی: ریشهٔ روناس را به عنوان صفرا آور، مدر، قاعده آور، قابض، اشتهاآور توصیه نموده و آن راجهت خارج کردن سنگ کلیه به کار می برند. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان گذشته روناس را جهت تقویت طحال و کبد توصیهنموده اند. افزون بر این آن را در عارضه حبس البول و عدم دفع ادرار به کار برده اند و نیز به عنوان صفراآور وقاعده آور و بند آورندهٔ خون توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: گرد ریشهٔ روناس به مقدار ۲ - ۰/۵ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: ندارد موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد