کلیدی ترین موانع ارتباط درمانی…


کلیدی ترین موانع ارتباط درمانی…

کلیدی ترین موانع ارتباط درمانی...

موانع ارتباط درمانی

۱- اطمینان مجدد:

چنانچه پرستار به محتوای کلماتش فکر نکرده باشد ممکن است جریان مکالمه مختلی گردد. یکی از معمولی ترین راه های قطع ارتباط، قوت قلب دادن دوباره است. بنابراین جملاتی نظیر «نگران نباش»، «همه چیز درست می شود»، و «همه همین احساس را دارند» درمانی نبوده و می توانند باعث قطع ارتباط شوند.

۲- عبارات کلیشه ای اجتماعی:

جملاتی مثل «شما بعد از یک خواب خوب احساس می کنید بهتر شده اید»، «دکتر شما میداند چه چیزی برای شما بهتر است» و «هر کاری در موقع خودش انجام می شود»، نمونه هائی از این گونه عبارات متداول قدیمی میباشند که در واقع به علت کاربرد بیش از حدشان معنای واقعی خود را از دست داده اند و مبتذل می نمایند.

۳- خصومت:

بیان عبارات خصمانه از جانب پرستار نظیر «شما نباید چنین چیزی را می گفتید» می تواند غرور فرد را جریحه دار کند و مانع پیشرفت ارتباط بین بیمار و پرستار شود.

۴- تحمیل ارزش ها:

پرستار نباید ارزش های شخص اش را به بیمار تحمیل کند. «شما نباید این کار را میکردید» یا «اگر من به جای شما بودم آن کار را میکردم» نمونه هایی از این عبارات هستند که بهتر است از گفتن آنها اجتناب کرد.

۵- نصیحت کردن:

نصیحت کردن به سایرین نشان میدهد که شما بهتر میدانید که آنها چه کاری را باید انجام دهند. لذا بیان عباراتی نظیر: «چرا شما این کار را نمی کنید»، «پیشنهاد میکنم که...» می توانند باعث وقفه در ارتباط بین پرستار - بیمار شوند.

۶- تحقیر کردن:

تحقیر احساسات یا اعمال سایرین ایجاد رنجش میکند. گفتن عباراتی نظیر: «سایرین این طوری احساس نمیکنند» این فکر را در بیمار به وجود می آورد که اگر وی چنین گفته است یا عملی کرده، تا به حالی در اشتباه بوده است. به رخ کشیدن مشکلات سایرین که از مشکلی بیمار حادترند سبب می شود بیمار احساس حقارت و کوچکی کند.

۷- واپس زدن یا عدم قبول:

پرستار بارد کردن احساسات، افکار یا اعمال بیمار؛ آگاهانه یا غیرآگاهانه باعث قطع ارتباط می شود. جملاتی نظیر: «شما نباید این طور احساس کنید»، «دیگر نمی خواهم در مورد آن چیزی بشنوم»، یا «چطور کسی می تواند چنین کاری کند» این گمان را در فرد به وجود می آورد که عقاید و احساسات و اعمالی وی بی ارزشی هستند. احتمالاً بعد از این وی در ادامه صحبت در این مورد خودداری کرده و در مطرح نمودن موضوعات دیگر نیز مرداد میگردد.

۸- تغییر دادن موضوع بحث:

وقتی که فرد از صحبت و یا پاسخ درباره یک موضوع نگران و ناراحت میگردد تغییر دادن موضوع مورد بحث از جانب پرستار می تواند باعث وقفه در فرآیند ارتباط شود. لذا بیان جملاتی نظیر: «اجازه بدهید بعداً در مورد این موضوع صحبت کنیم» صحیح نیست.

۹-استفاده از سؤالاتی که نیاز به جواب بله یا خیر دارد:

سؤالاتی که با جواب ساده بله یا خیر می توان به آنها جواب داد، باعث قطع صحبت می شوند. حتی وقتی شخصی تمایل به ادامه صحبت داشته باشد.

۱۰- استفاده از عبارات داوری کننده:

استفاده از عبارات داوری کننده، استانداردهای پرستار را به بیمار تحمیل میکند. لذا بیان عباراتی نظیر: «اشتباه می کنید»، «این عملی شما نشانه عدم رشد شماست» می توانند باعث ختم ارتباط شوند.

۱۱- دستور دادن:

امر و نهی کردن بیمار صحیح نبوده و باعث قطع فرآیند ارتباط میشود بنابراین از عباراتی نظیر: «این راهش نیست...»، (به من گوش بده» نباید استفاده کرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد