کلیه ها چه نقشی در بدن دارند …؟؟


کلیه ها چه نقشی در بدن دارند …؟؟

   

کلیه ها چه نقشی در بدن دارند ...؟؟

 مانند غدد اندوکرین هورمون هایی را به خون میریزد مثل رنین از دستگاه جنب گلومرولی، شکل فعال ویتامین OH)2 C) D) ,25 ,1)، اریتروژنین، Anti-hypertensive factor که عکس عمل دستگاه رنین آنژیوتانسین عمل میکند(A. H.F = رنو مدولاری پروستاگلنداین) APUD (سیستم نورواندوکرین) در بخش های مختلف بدن قرار دارند و ترکیبات آمینی میسازند، یعنی پس از دریافت پیش ساز آمین، آنرا کربوکسیله می کند.هورمونهای بخش قشریگلوکوکورتیکوئیدهااستروئیدهایی با ۲۱ اتم کربن هستند که اثرات فیزیولوژیک گوناگونی را بروز می‌دهند که مهمترین آنها فعال سازی واکنشهای نوسازی گلوکز است. کورتیزول گلوکوکورتیکوئید اصلی در بدن محسوب می‌شود. کورتیزول در پلاسما به دو حالت پیوند پروتئینی و آزاد وجود دارد. غلظتهای زیاد کورتیزول آزاد دارای دو نوع اثر مهارکنندگی بر روی هیپوفیز و هیپوتالاموس است. گلوکوکورتیکوئیدها دارای نقش های زیر هستند.هورمونهای گلوکوکورتیکوئید در جهت فعال سازی واکنشهایی عمل می‌کنند که به تولید بیشتر گلوکز می‌انجامد.این هورمونها باعث افزایش میزان اسیدهای چرب آزاد پلاسما می‌شوند.این هورمونها در کبد دارای اثر سازندگی در متابولیسم پروتئینها و اسیدهای ریبونوکلئیک و در سایر بافتها مانند عضله ، چربی و بافتهای لنفاوی دارای اثر تجزیه‌ای هستند.غلظتهای زیاد گلوکوکورتیکوئیدها در مراحل مختلف واکنشهای ایمنی یعنی تکثیر جبرانی لنفوسیتها در مقابل اثر آنتی ژن ، تولید آنتی بادی توسط لنفوسیتها و سرانجام متابولیسم آنتی بادیها تاثیر می‌گذارد.

كلیه ها چگونه كار می كنند؟

هر فرد در بدن خود دو كلیه به اندازه مشت فرد بزرگسال دارد كه در دو طرف ستون مهره ها و در قسمت زیرین قفسه سینه در پشت قرار دارند، اگر چه كلیه ها كوچكند ولی وظایفی پیچیده و حیاتی را انجای دهند كه كل بدن را متعادل نگه می دارند. برای مثال كلیه ها:- در دفع مواد زاید و مایعات اضافی كمك می كنند.- خون را تصفیه، برخی از مواد را حفظ و برخی را دفع می كنند.- تولید گلبولهای قرمز را تحت نظارت قرار می دهند.- ویتامین های موثر در رشد را می سازند.- هورمون های موثر در تنظیم فشار خون را تولید می كنند.- در تنظیم میزان مواد مغذی ویژه در بدن مانند كلسیم و پتاسیم كمك می كنند.

چگونگی انجام كار كلیه ها

1-  خون از طریق یك سرخرگ از قلب به كلیه وارد می شود.2-  خون با گذشتن از میلیون ها صافی كوچك، تمیز می شود.3- مواد دفعی از طریق میزنای ( حالب) عبور كرده و به عنوان ادرار در مثانه جمع می گردد.4- خون تصفیه شده از طریق سیاهرگ ها به جریان خون بر می گردد.5-  هنگامی كه مثانه پر از ادرار می شود از طریق پیشابراه ادرار از بدن خارج می شود.كلیه ها هر 24 ساعت جمعاً حدود 200 لیتر از مایعات بدن را تصفیه و به جریان خون بازمی گردانند حدود 2 لیتر مایع به صورت ادرار از بدن دفع می شود در حالی كه باقیمانده یعنی حدود 98 لیتر به بدن باز می گردد. ادراری كه ما دفع می كنیم تقریباً ظرف مدت 1 تا 8 ساعت در مثانه ذخیره شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد