کم خونی را با زبان گنجشک درمان کنید!!


کم خونی را با زبان گنجشک درمان کنید!!

کم خونی را با زبان گنجشک درمان کنید!!

 

۱- معالجه کمخونی با زبان گنجشک:

پانزده تا شصت گرم پوست زبان گنجشک را که خشک کرده اید در یک لیتر آب سرد بخیسانید و بعد ظرف آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و پنج دقیقه بجوشد. بعد آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و قبل از هر غذا یک فنجان از آن را بنوشید. چندی که این کار را ادامه دادید، زردی رنگ چهره شما برطرف شده و دارای رنگ و روی سالم و تنی نیرومند و قوی خواهید شد.

۲- معالجه برونشیت با زبان گنجشکی:

پانزده تا شصت گرم پوست خشک شاخه زبان گنجشک را در یک لیتر آب سرد بخیسانید و بعد ظرف آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید، و پنج دقیقه بجوشد. بعد آن را از روی آتش بردارید و صاف کنید و با عسل شیرین سازید و هرروز سه فنجان از آن را قبل از غذا بنوشید. این جوشانده برونشهای شما را پاک کرده و اگر در اثر برونشیت تب کرده اید تب شما را قطع خواهد کرد.

۳- معالجه یبوست با زبان گنجشک:

سی تا شصت گرم از برگ درخت زبان گنجشک را که خشک کردهاید. در یک لیتر آب جوش بریزید و دوازده دقیقه آن را دم کنید. بعد، آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و در طول روز هرقدر خواتید بنوشید. نوشیدن این مایع، یبوست و خشکی مزاج شما را برطرف خواهد کرد.

۴- معالجه تب با زبان گنجشک:

جوشانده پانزده تا شصت گرم پوست درخت زبان گنجشک در یک لیتر آب، که دستور تهیه آن را در مورد معالجه کمخونی دادیم، روزی سه فنجان از آن را قبل از غذا بنوشید. اگر در اثر گریپ تب کردهاید و یا دچار تبهای متناوب شده اید، آن را قطع و معالجه خواهد کرد.

۵- معالجه نقرس با زبان گنجشک:

بیست گرم برگ یا پوست خشک درخت زبان گنجشک و یا مخلوط هردو را در نیم لیتر آب سرد بریزید و یکساعت بگذارید بماند تا خوب بخیسد، بعد ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و پنج دقیقه بجوشد. بعد، آن را از روی آتش بردارید و بگذارید نیم گرم بود. سپس آن را صاف کنید و هرروز سه تا پنج فنجان آز آن را با نوامل منظم بنوشید. خواهید دید خیلی زود نقرس شما معالجه خواهد شد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد