کودکان بزرگ تر را چگونه ماساژ دهیم


کودکان بزرگ تر را چگونه ماساژ دهیم

کودکان بزرگ تر را چگونه ماساژ دهیم 

وقتی کود کتان غلت بزند یا بخزد، ماساژ تمام بدن او برای شما کاری بسیار دشوار می شود؛ زیرا او ندرتا حاضر است به حالت دراز کشیده باقی بماند. خود را با او هماهنگ کنید. اگر می خواهید هنوز او راماساژ دهید، باید حالتی منعطف داشته باشید. برای مثال اگر از پشت به رو چرخید، میتوانید پشتش را ماساژ دهید. این جنب و جوش ممکن است تا زمانی که کودکتان دو یا سه ساله شود ادامه داشته باشد. بعضی از کودکان بزرگ تر وقتی نشستن را می آموزند، ماساژآنها را خوشحال می کند. در شرایطی که کودکتان در این حالت قرار دارد می توانید دستها وپشتش را ماساژ دهید و حرکات کشش دست را بر روی او انجام دهید، این کشش ها برای بیشتر بچه ها لذت بخش است. اگر در مقابل ماساژ مقاومت کرد اصرار نکنید. او به این ترتیب می خواهد به شما بگوید او را ماساژندهید1-ماساژ در حالت نشسته روی زمین روبه روی کودکتان بنشینید. دست های کودکتان را به طور مستقیم به طرفین بدنش بکشید. و چند ثانیه کودک را در این حالت نگه دارید.۲ -دستهای کودکتان را روی هم ضربدرکنید و در حالی که دست راستش روی دست چپش قرار دارد، آنها را روی قفسه سینه اش بگذارید. مرحله اول را تکرار کنید و مجددا دست هایش را ضربدر کنید. حالا دست چپ را روی دست راست بگذارید. مراحل اول و دوم راچندین بار تکرار کنید.3.تماس بدنی با او اگر چه ماساژ راه محبت آمیزی برای تماس طبیعی با کودکتان است، ولی اگر ترجیح دهد او را ماساژ ندهید. از ادامه و تکرار این کار صرف نظر کنید. می توانید راه های دیگری برای نزدیک شدن و تماس بدنی بیابید؛ مثلا در حالی که زانوانتان را تکان می دهید برایش شعر و لالایی بخوانید، یا او را آرام در حالی که روی پاهایتان قرار دارد در آغوش بگیرید.4.نگرانی نوزاد به خاطر جداشدن از شمادر محدوده زمانی که کمتر امکان ماساژوجود دارد ممکن است متوجه شوید که کودکتان دلواپسی جدا شدن از شما را دارد  و بخواهد که مدت زمان زیادی او را در بغل خود بگیرید. این مسئله به این دلیل است که میخواهد همراه با کشف دنیای اطرافش، احساس امنیت خویش را نیز از دست ندهد و در حال آزمایش این حس امنیت در خود است. اگر در همین زمان، احساس امنیت را که او نیاز در محدوده زمانی که کمتر امکان ماساژ دارد تامین کنید، به ایجاد اعتماد به نفس دادن و رشد استقلال او به موقع کمک کرده اید. اگر از اتاق خارج می شوید یاهر زمانی که در اتاق در حال حرکت هستید ویا برای  کاری شما اتاق را ترک کنید، ممکن است گریه کند ، او را بغل کنید و با خود به این طرف و آن طرف ببرید. به این مسئله به عنوان یک قید و بند یا یک مشکل طاقت فرسا نگاه نکنید، بلکه آن را شانسی بدانید برای نزدیک تر شدن به او و کمک به ایجاد احساس امنیت در وی.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد