گاهی اوقات پوسیدگی یک دندان نابالغ دائمی آنقدر پیشرفت می کند که منجر به عفونت آن دندان می گردد. در این مورد نیز درمان ریشه این دندان با روشهای معمول متفاوت است و چنین دندانی نیاز به درمان ریشه با روشهای خاصی دارد؛ این روش طولانی و ممکن است تا یک سال طول بکشد. ” به در چنین حالتی دندانپزشک کودکان با پر کردن ریشه دندان با مواد بیولوژیک مختلفی بطور موقت منتظر کامل شدن ریشه می ماند. پس از کامل شدن ریشه میتوان همانند دندانهای دائمی کامل آنها را روت کانال نمود. گاهی دندان دائمی ناحیه جلو بالای یک کودک در اثر ضربه میشکند و عصب آن آزاد می شود. در چنین حالتی دندانپزشک با ملاحظه رادیوگرافی دندان متوجه می شود ریشه دندان هنوز کامل نشده است؛ لذا در چنین شرایطی هم درمان ریشه باید به روش خاصی انجام شود. درمان ریشه یک دندان عفونی با جراحی اور پوری دنیا را داشت گاهی یک دندان دائمی عفونی را میتوان از طریق عمل جراحی درمان کرد. این عمل را به نام “رزکسیون یا اپیکواکتومی می نامند. این روش معمولا در مورد دندانهای دائمی تکریشه مانند دندانهای دائمی جلو انجام میشود. در این روش پس از شکافتن ناحیه ریشه و باز کردن استخوان به ریشه دندان دسترسی پیدا میکنند؛ سپس با قطع انتهای ریشه که مرکز عفونت است و خارج نمودن تمام عفونت اطراف ریشه محل بخیه میشود. ناحیه جراحی شده بتدریج و با استخوان جدید پر میشود ولی عفونت کاملا از بین رفته و دندان عفونی با ریشه کوتاهتر ولی سالم باقی می ماند.


گاهی اوقات پوسیدگی یک دندان نابالغ دائمی آنقدر پیشرفت می کند که منجر به عفونت آن دندان می گردد. در این مورد نیز درمان ریشه این دندان با روشهای معمول متفاوت است و چنین دندانی نیاز به درمان ریشه با روشهای خاصی دارد؛ این روش طولانی و ممکن است تا یک سال طول بکشد. ” به در چنین حالتی دندانپزشک کودکان با پر کردن ریشه دندان با مواد بیولوژیک مختلفی بطور موقت منتظر کامل شدن ریشه می ماند. پس از کامل شدن ریشه میتوان همانند دندانهای دائمی کامل آنها را روت کانال نمود. گاهی دندان دائمی ناحیه جلو بالای یک کودک در اثر ضربه میشکند و عصب آن آزاد می شود.  در چنین حالتی دندانپزشک با ملاحظه رادیوگرافی دندان متوجه می شود ریشه دندان هنوز کامل نشده است؛ لذا در چنین شرایطی هم درمان ریشه باید به روش خاصی انجام شود.   درمان ریشه یک دندان عفونی با جراحی اور پوری دنیا را داشت گاهی یک دندان دائمی عفونی را میتوان از طریق عمل جراحی درمان کرد. این عمل را به نام “رزکسیون یا اپیکواکتومی می نامند. این روش معمولا در مورد دندانهای دائمی تکریشه مانند دندانهای دائمی جلو انجام میشود. در این روش پس از شکافتن ناحیه ریشه و باز کردن استخوان به ریشه دندان دسترسی پیدا میکنند؛ سپس با قطع انتهای ریشه که مرکز عفونت است و خارج نمودن تمام عفونت اطراف ریشه محل بخیه میشود. ناحیه جراحی شده بتدریج و با استخوان جدید پر میشود ولی عفونت کاملا از بین رفته و دندان عفونی با ریشه کوتاهتر ولی سالم باقی می ماند.

تفاوت عصب کشی دندان نابالغ دائمی و درمان دندان بالغ دائمی 

 

گاهی اوقات پوسیدگی یک دندان نابالغ دائمی آنقدر پیشرفت می کند که منجر به عفونت آن دندان می گردد. در این مورد نیز درمان ریشه این دندان با روشهای معمول متفاوت است و چنین دندانی نیاز به درمان ریشه با روشهای خاصی دارد؛

این روش طولانی و ممکن است تا یک سال طول بکشد. " به در چنین حالتی دندانپزشک کودکان با پر کردن ریشه دندان با مواد بیولوژیک مختلفی بطور موقت منتظر کامل شدن ریشه می ماند. پس از کامل شدن ریشه میتوان همانند دندانهای دائمی کامل آنها را روت کانال نمود.

گاهی دندان دائمی ناحیه جلو بالای یک کودک در اثر ضربه میشکند و عصب آن آزاد می شود.

 در چنین حالتی دندانپزشک با ملاحظه رادیوگرافی دندان متوجه می شود ریشه دندان هنوز کامل نشده است؛ لذا در چنین شرایطی هم درمان ریشه باید به روش خاصی انجام شود.

 درمان ریشه یک دندان عفونی با جراحی اور پوری دنیا را داشت گاهی یک دندان دائمی عفونی را میتوان از طریق عمل جراحی درمان کرد. این عمل را به نام "رزکسیون یا اپیکواکتومی می نامند. این روش معمولا در مورد دندانهای دائمی تکریشه مانند دندانهای دائمی جلو انجام میشود.

در این روش پس از شکافتن ناحیه ریشه و باز کردن استخوان به ریشه دندان دسترسی پیدا میکنند؛ سپس با قطع انتهای ریشه که مرکز عفونت است و خارج نمودن تمام عفونت اطراف ریشه محل بخیه میشود. ناحيه جراحی شده بتدریج و با استخوان جدید پر میشود ولی عفونت کاملا از بین رفته و دندان عفونی با ریشه کوتاهتر ولی سالم باقی می ماند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد