گزیدگی محل دندان سگ هار


گزیدگی محل دندان سگ هار

گزیدگی محل دندان سگ هار

 دفع سموم از راه بول: بس مدرات نباتی که از جمله داروهایمفیدند امروزه متروک و فراموش شده بعضی از آنها را با سم و یا در ضمن درمان می نگاریم:پیاز: از ادویه مفید و خواص بسیار دارد. آب پیاز را در علاج سگ هار گزیده و دفع سم آن روزانه بمقدار سه چهار سیر مدت سه روز پیاپی می خورانیدند و در تمام کتب گذشتگان این گونه معالجه را به غایت مؤثر نوشته اند.آب پیاز را در مرضی و با وکلرین بمقدار چند سیر با سکنجبین آمیخته کم کم در روز بمریضی می خورانند که محرک عمومی بدن و مقوی قلب و اعصاب و هم بجای ضد عفونی بوده و نیز کار سرم فیزیولوژیک را میکرد و از قی کاملا جلوگیری می نمود.مدر بسیار خوب و دفع سموم می نماید و یکی از داروهای خوب ضد دیفتری میباشد و اخیراً روسها مادهای از پیاز استخراج کردهاند که ضد دیفتری میباشد.در طبقات پائین و فقیر برای نگاهداری قلب و دفع سموم و جلوگیری از قی و غیره دستور میدادم که مقداری آب پیاز را با شربت قند آمیخته کمکم بمریضی می خورانیدند نتایج همیشه خوب بود.ترب: آب تراب را بمقدار چند سیر روزانه جهت درمان سگ هارگزیده و دفع سم آن میدادند زیاد مؤثر و مفید نوشته اند.در دفع اسید اوریک و اورات های بدن و سموم دیگر و بعضی از اقسام سنگ کلیه (مخصوصاً آب برگ آن) و علل کبدی و غیره بسیار مفید و مؤثر است ضماد مطیوخ برگ و ریشه و تخم بارهنگ با نمک جهت جذب سمیت  گزیدگی سگ هار و مار مفید است."آب آهن تافته مفید است.ضماد جو با گردو و یا نمک و عسل و پیاز و یا خوردن مغز گردو با انجیر و سداب رفع سم کند ضماد برگ تازه انجیر با عسل و ضماد بادام تلخ به تنهائی مفید است.سیاه دانه دافع سم است ضماد آن و مصرف آشامیدن آن ۵ گرم تا ۱۵ گرم با آب نیمگرم مفید میباشد.محل جراحت دندان سگ هار را نگذارند درست ملتحم شود و مرهمی که از بهم آمدن آن جلوگیری میکند ذیلاً بیان می شود:زفت ه ۹ مثقال و جاوا شیر ۲۰ مثقال در سرکه حل کرده و زفت را باو بیامیزند و بکار برند تا چهل روز حجامت و زالو افکنده زهر آنرا بکشند و زخم را فراخ کنند و از دواهای تند و تیز و سوزان بمالند و ضمادیکه در علاج مارو عقرب گزیده مذکور شده بکار برند و سیر کوبیده و با شراب آمیخته بخورند و اگر در روز اول با دوم محل زخم را داغ کنند بغایت نیکو است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد