گلولهٔ کلسترول آهسته ولی کشنده..!


گلولهٔ کلسترول آهسته ولی کشنده..!

گلولهٔ کلسترول آهسته ولی کشنده..!

کلسترول

داشتیم در بارهٔ خودکشی صحبت می کردیم، خودکشی با گلولههای آهسته بدون در نظر گرفتن اینکه گلوله آهسته می آید یا ناگهانی است، شرحه شدن اندام حتمی است و مرگ غیر قابل اجتناب است. کلسترول یکی از این گلوله های آهسته است که اغلب در زمان سنین جوانی شلیک می شود و سال ها بعد صدای آن شنیده میشود که باعث انهدام رگهای قلب یا مغز میگردد.این نوع خودکشی شاید از همان زمان آغاز و در کودکی باعث مرگ گردد. از زمانی که مادر ناآگانه شکم فرزند دلبندش را با غذا انباشته میکند. خصوصاً با شیرینیجات و خامه، متأسفانه با این عقیدهٔ اشتباهی که چاق بودن بچه نشانهٔ سلامتی اوست. با دست خود گلولهٔ آهستهٔ کلسترول را به سوی فرزندش شلیک میکند.اگر او از حقایق خبر داشته باشد این کار را نمیکند. لذا باید به خاطر عدم آگاهی تأسف بارش بخشوده شود. امّا صدمه زده شده است، خواه او قصد آن را داشته باشد یا نه. برای اینکه بدانید کلسترول چیست، لازم است مطالب کلی در بارهٔ چربیها را بدانید. من کمی در بارهٔ ساختار چربی ها برایتان صحبت خواهم نمود، کلسترول یکی از انواع چربیهای ساده است. در واقع چربی و روغن ها یک چیز هستند. تنها فرقین که با هم دارند این است که چربی ها در دمای معمولی اطاق جامد می مانند ولی روغن ها در همین دما به صورت مایع می باشند.آنگونه چربیها که دمای ذوب پایینی دارند، همانها که معمولاً مایع هستند. معمولاً قسمت اعظم شان از اسیدهای چرب غیر اشباع شده می باشد تا چربیهای جامد. این یک نشانهٔ مهمّی در اختیار شما قرار می دهد. یعنی راهی که به شما بگوید کدام چربی هاکشنده هستند و همان طوری که میدانید، چربیهای جامد و سفت همان نوع کشنده هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد