گوش خارجی در جنین 


گوش خارجی در جنین 

گوش خارجی در جنین 

 مجرای شنوایی خارجی: از قسمت پشتی شکاف حلقی اول به سوم سلول های اپیتلیالی کف مجرا افزایش سلول هایی است که در کنار فضای داخلی شبکیه ای قرار دارند و صفحه اپیتلیال  توپر ماجرا (plug را میسازد. در ماه هفته این توپی تحلیل رفته و پوششی اپیتلیال کف مجرادر تشکیل پرده صماخی نهایی شرکت میکند. گاهی این توپی مجرا (یا درپوش مه آتوس) تا زمان تولد باقی مانده و ایجاد کری مادرزادی می کند.پرده صماخ1.شامل ( پوشش اپی تلیالی اکتودرمی  انتهای مجرای شنوایی .۲. پوشش  اندودرمی حفرہ صماخی۳.( لایه بینابینی از بافت همبند قسمت اصلی پرده صماخ به بازوی استخوانچه چکشی محکم چسبیده است.لاله گوشه لاله گوش از شش خود بافت مزانشیمی که در انتهاهای اولین و دومین کمان های حالی قرار دارد تشکیل شده و اولین شکاف حلقوی را در برمیگیرد این برآمدگی ها در هر طرف مجرای گوش سه عدد میباشد که بعداً به هم متصل شده و لاله قطبی گوش را میسازند. کری مادرزادی: معمولاً با گنگی ناشی از کری همراه است. ممکن سلولهای گیرنده نور (استوانه ای و مخروطی) تبدیل خواهند شد. در کنار است بر اثر رشد غیرطبیعی لابیرنت های غشایی و استخوانی و این لایه، یک لایه پوششی قرار دارد ومسؤول ایجاد نورون ها و ناهنجاری های استخوانچه های شنوایی و برده صماخی ایجاد شود. و در سلولهای محافظت کنند. است که در فرد بالغ به این صورت هستند. شدیدترین حالت حفره صماخی و مجرای خارجی وجود ندارند. در اغلب لایه هسته ای خارجی، لایه هسته ای داخلی و لایه سلول گانگلیونی، با موارد ارثی است ولی عوامل محیطی نیز ممکن است در تکامل طبیعی قدامی لایه داخلی که بخش کور شبکیه نام دارد فقط از یک لایه سلول گوش داخلی و میانی ایجاد اختلال کند. ویروس سرخ به در هفته هفتم و تشکیل شده است.این بخش دو قسمت را خواهد ساخت. بخش هشتم تکامل باعث ایجاد آسیب شدید عضو کرتی می شود ولی عامل عنبیه ای شبکیه که لایه داخلی عنبیه را میسازد و بخش مژگانی شبکیه دیگری نیز مانند قلج اطفال، اریتروبلاستوز جنینی بیماری قند، که در ساختن جسم مژگانی شرکت میکند. بین جام بینایی و اپیتلیوم کم کاری تیروئیدو تو کسو پلاسموز هم سبب کری مادرزادی میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد