گوش میانی و اجزای آن


گوش میانی و اجزای آن

گوش میانی و اجزای آن

 حفره نازکی از استخوان که با سلول های مکعبی پوشیده شده و در ضمائم ماستوئید که محتوی هواست این سلولها پهن شده در تماسل مستقیم با استخوان، یک سطح موکوپریوس تالا می سازند.  در ابتدای لوله استاش (فارنگونیمپانیک)، اپی نلیوم تنفس کا و در قسمت حلقی با غضروف شفاف پشتیبانی می شود با بافت همبند و لنفوئیدوغدد سروزى موکوسى:به استخوانک های شنوایی، اپی فیز ندارند، استخوان رکابی با رباط های حلقوی به دریچه بیضی متصل است، انتهای استخوانکها از غضروف مفصلی پوشیده شده است.به عضله مخطط تنسور تمپانیا (جمع کننده پرده صماخ) به استخوان چکشی مصوم است دریچه گرد در لابیرنت استخوانی با پرده ای از بافت همبند الاستیک محدود شده و در سطح خارجی از مخاط گوش میانی پوشیده شده است. 

عملکرد

نقش گوش میانی، انتقال اصوات منتقل شده از هوا به ستون‌های مایع درون حلزون است. هوا قابل تراکم است و نسبت به آب (یعنی محتویات حلزون) امپدانس اکوستیکی کمتری دارد. اگر امواج صوتی هوا مستقیما به پرده دریچه بیضی برسند، فقط درصد بسیار اندکی از انرژی به مایعات گوش داخلی منتقل می‌گردد و بیش از ۹۷ درصد انرژی برگشت داده می‌شود. گوش میانی با عمل تطبیق امپدانس خود موجب می‌شود تا ۶۰ الی ۶۵ درصد انرژی صوتی وارد شده به حلزون منتقل شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد