گویچه های سفید خون از سلامت بدن دفاع میکنند….


گویچه های سفید خون از سلامت بدن دفاع میکنند….

گویچه های سفید خون از سلامت بدن دفاع میکنند....

  انواع مختلفی از گویچه های سفید خون وجود دارد. این گویچه ها از سلامت بدن دفاع میکنند، و دو خط دفاعی اصلی لنفوسیتهای Tو لنفوسیتهای B دارند. کار انواع گویچه های سفید خون در اینجا شرح داده می شود:نوتروفیل ها این گویچه ها میتوانند به صورت فاگوسیت ها (بیگانه خواران) عمل کنند - یعنی باکتریها، سلولهای توموری و مواد سلولهای مرده را خورده و تخریب کنند. در جلوگیری از بروز عفونت های باکتریایی بسیار مهم هستند. در مغز استخوان نگاهداری شده و تا شصت و پنج درصد گویچه های سفید خون را تشکیل می دهند.ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها این سلولها هیستامین و سایر ترکیبات التهابی برای شکستن کمپلکس پادگن - پادتن ترشح میکنند، ولی سازوکارهای آلرژیایی را هم پیش می برند.لنفوسیت ها چندین نوع لنفوسیت وجود دارد. لنفوسیتها بدن را در دفاع در برابر بیماریها کمک میکنند. انواع لنفوسیت عبارتند از سلولهای B ،T، و کشنده های طبیعی، ایمنی ای گفته می شود که توسط پادتنها کنترل نمی شود. این برای مقاومت دربرابر عفونتها اهمیت دارد. سلولهای T به سلولهای سرطانی و ویروسها حمله میکنند. انواع سلولهای T عبارتند از سلولهای یاریگر T) سلولهای سرکوبگر T و سلولهای زهرآگین T.سلولهای T سلولهای یاری گر T فرماندهان ارتش ایمنی بدن هستند، که سایر گویچه های سفید خون را کمک کرده و سلولهای دفاعی دیگر را به تحرک وامی دارد. سلول های سرکوبگر T مانع کار گویچه های سفید در تولید بیش از حد شده و تعادل ظریف دستگاه ایمنی را حفظ میکنند. سلولهای زهرآگین T سربازان ارتش ایمنی هستند و به بافت های بیگانه و سلول های سرطانی حمله ور می شوند.سلول های B این سلولها پادتنها را تولید میکنند، که مولکولهای پروتئینی بزرگ برای اتصال با پادگنها هستند. پادگنها مولکولهایی هستند که بدن آنها را بیگانه می شناسد. پادتنها سازوارههای عفونی و سلولهای سرطانی را تخریب میکنند.سلول های کشنده طبیعی سلولهای کشنده طبیعی، سلولهای سرطانی یا عفونی شده توسط ویروسها را هستند و برای انجام کار نیازی به تحریک ندارند. تعداد سلولهای کشنده طبیعی در بدن مبتلایان به سرطان اغلب بسیار کم است.مونوسیتها اینها جمع آوری کنندگان زباله بدن هستند. به صورت ماکروفاژها درآمده و بیگانه خواری میکنند. مونوسیتها بسیاری پاسخ های ایمنی بدن را برای پاککردن بقایای سلولی بعد از عفونت تحریک میکنند. اینها توانایی خوردن و هضم میکروبهای عفونی، سلولهای توموری، ضایعات خارجی و بسیار مواد نیازمند بازیابی در بدن را دارند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد