گیاهان تب بر در طب سنتی!


گیاهان تب بر در طب سنتی!

گیاهان تب بر در طب سنتی!

-تراشه خیار و کدو روی سر، کیسه یخ، زالو پشت گوش، پاشویه خردل، نوشاندن آب خیار شربت های خنک و اسهال طبیعت بآب آلو و تمر هندی و شیرخشت و دادن کافور بصبر... عب سحرگاهان و جو آب هنگام بر آمدن خورشید. سکنجبین و خیار شور، کاهو -شخص مبتلا به تب سه روز در میان را به تخلیه وادار می کنیم . در تب نوبه سقمونیا پیچکصحرائی بکار می بریم و این هنگامی صورت میگیرد که تب نوبه را از پیدایش نخستین باز داریم-بول بز به ویژه بز کوهی مخصوصاً اگر باسنبل الطیب باشد داروی تب است

داروهائی که سرد مزاجند برای زدودن و در تبها مفید فایده اند

۱- خرمای قسب بی ارزشترین خرما که زرد و خشک است ۲- میوه به3-سک ( سمک ) ۴- آب غوره ۵- جوانه های نازک تمشک و گل تمشک6- روغن هایی از قیبیل روغن گل و امثال آنهاآبجو - سرکه انگیز (سرکه و شیرخشت و سایر انگبینهای گیامی) و در صورتی که شکمش یبوست دارد شیر خشت را با شربت بنفشه قاطی کنید.داروهای ما لیدنی باز کنند روزنه های پوست (مسامات) روغن بابونه ماساژ دادن بدن با شرا ب سفید رنگ ماساژ دادن با آب شیرین ولرم -مصرف آب حتی تا ۴/۵ کیلو باعث رفع سموم از طریق استفراغ - مدفوع ادرار، عرق می شود در صورت منع مصرف آب گلاب قند می توان مصرف نمودیا اسکنجبین-در اثر آب خوردن زیاد تب صفرائی ممکن است تب صفرائی به تب بلغمی تبدیل شود و کار معالجه اش آسان تر گردد. اگر تب در بیماری یرقان روی داد(بدون قولنج بود ) آبجو و اسکنجبین بده.داروهای مسهل در تب عفونی، تمر هندی، تر نگبین، شیر خشت که با هم مخلوط باشندوبیمار بخورد اگر آب لبلاب یا خیار چنبر یا پیچک صحرائی به آن بیفزائی بهتر می شود. بار اگر پیچک صحرائی با گلاب و قند مخلوط کنید مناسب است. -صبر زرد و آب کاسنی و آب انار ترش و آب انار شیرین بصورت قرص، هلیله زرد بنفشه و پیچک صحرائی و نعناع

داروی سردی بخش تبدار و نرمی بخش شکم

-گیشنیز و تباشیر و گل محمدی هر یک نیم درصد کافور دو و نیم حبه پیچک صحرائی نیم دانگ همه را با هم مخلوط و در هم سرشند و حب سازند مقدار تناول یک دانگ باشد.  -شیر خشت پنج درهم . تر نجبین ۵ در هم افشره سیب شامی و به مقدار مساوی آب افشره گشنیز به یک ششم آب سیب باشد آب میوه سبزیها را به شیر خشک و ترنجبین ریزند تا سطح آن را پوشاند و بر آتش گذارند تا تقریباً منعقد شود بعد از آن ۱/۵ دانگ کافورو یک در هم پیچک صحرائی بیاورند ظرف را از آتش بر دارند، و کافور و پیچک صحرائی سائیده را به آن بپاشند مقدار تناولی ۲ تا ۲/۵ در هم است.-شیر خشت ترنجبین و نبات: این سه دارو را حلوا سازند کافور ۲ تا ۲/۵ درصد حبه پیچک صحرائی تا وزن یکك دانگ. در هر مقدار تناولی یکباره از آن حلوا وارد باشد. و بیمار بخورد. هم بسیار لذیذ است و هم مفید-عسلاب اسکنجبین عسلی - شیر نیشکر-برای تسکین تشنگی بیمار تب دار مشروب فوگان که از نان بی سبوس و آب پنیر و دوغ چندین بار پالائیده و تصفیه شده می سازند بسیار خوب است . - اگر نیاز بود که مشروب بیمار با سردی بخشیدن به بدن شکم را نیز بند آورد یکی از این مشروبها را بخورد. آب انار میخوش و آب انار ترش، آب غوره، آب شاه توت آبلیموی نمک زده، آب ترنج، آب زرشک و امثال آنها.-داروهای پاشیدنی و گذاشتنی در سرد گردانیدن بدن بیمار و فرو نشاندن حرارت عبارتند از افشره های شناخته و به ویژه گلاب یا افشره گل شاداب با صندل و کاهو،-اگر آب گیشنیز و آب کاسنی با افشره گلی و صندل و کافور باشد بسیار سردی بخش می شود.-لعاب اسفرزه با سرکه و گلاب نیز از این رده داروهای سردی بخش است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد