گیاهان ضد نفخ و آروغ و سکسکه و ضد اسهال را بشناسید!! قسمت سوم


گیاهان ضد نفخ و آروغ و سکسکه و ضد اسهال را بشناسید!! قسمت سوم

درمان اسهال

اسهال مزمن و حاد، کلیت ساده، نفخ شکم:نخم خرفه ۱۵ گرم، گل ارمنی ۱۵ گرم، کندر ۵ گرم، مازو ۱۵ گرم، گلنار ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری قبل از غذا میل شود . ضداسهال: - گیاه علف هفت بند : جوشانده گیاه علف هفت بند در درمان اسهال مفید است .- ارزن وزیره به صورت قاووت کوبیده در درمان اسهال مؤثر است ( از قول امام صادق ) دانه انگور، دانه مورد، زنیان، مصطکی، سنبل الطیب مفید است .-جو بوداده همراه با چند عدد سه پستان می جوشانند و از آب آن به بیمار میدهند. -اسفرزه یا آب آن را به بیمار میدهند . -ریشه تخم و گل ختمی را جوشانده لعاب آن را به بیمار بدهند - تخم خرفه، نشاسته، انار دانه بویژه بوداده، که شیره بکشند در رفع اسهال موثر است .-تخم گشنیز بوداده، به دانه، سه پستان، دوغ گاو، نیلوفر، عرق بيد، عصاره سیب ترش، تاجریزی، زرشک، عدس، کتیرا، گل ارمنی مفید در حبس اسهال و خون بوده، مسکن قی و غثیان میباشد . - آب برگ بارهنگ با ترنجبین در علاج زخم گوارش بی نظیر است -آرد بلوط در آب جوش وصاف کرده آب آن در اسهال خونی موثر است .-سماق و آب سماق، سنجد، خرنوب، ریشه انجبار، بوداده صمغ عربی، دانه های ریز میان گل سرخ، افشره از گیل باماء الشعیر، آب به دم کرده به قابض می باشد.- شربت غوره، شربت ریواس، دوغ گاو، آب آرد جو بوداده که در آن به جوشانده باشند. -آب انار و به نیز مفید است .- خوردن کرفس اشتها رازیاد می کند و دردرمان اسهال به کار میرود.-اسفرزه با آب سردوروغن بنفشه و شکر تبرز دو گلاب، تخم کتان، گل ارمنی با آب انار -قاووت و پوسته خشخاش کوبیده مفید است

یک عدد انار را با کمی برنج و جو نیمکوب شده بوداده و بریان کرده در یک ظرف بجوشانید ان را بر برمحل معدہ ورودہ درروی پوست بمالید ياغرغره کنید دررفع اسهال مفید است چنانچه پوست خشک انار رابامازو به نسبت مساوی نرم بکوبید و در سرکه بجوشانید تا کاملاًپخته شود و سپس آن را بپالایند و خشک نمایند و با آن حبهایی به اندازه فلفل ساخته میل کنید در رفع اسهال مزمن، دلپیچش شکم وزخم رودهها مؤثر است .

دارو ضد اسهال

 پوست گیاه شاه بلوط هندی ۵/ تا ۲ گرم کوبیده دم کرده روزی ۳ فنجان  گل انار ۲ تا ۴ گرم کوبیده دم کرده روزی ۳ فنجان  تمام گیاه علف هفت بند ۲ تا ۴ گرم کوبیده دم کرده  پوست میوه انار ۲ تا ۴ گرم کوبیده دم کرده روزی سه فنجان-دانه اسفرزه ۵ تا ۱۰ گرم رادریک فنجان آب گرم ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تاخیس خورده شود سپس آن را با کمی شکر میل کنید.-میوه هویج ۵۰ تا صد گرم مقدارفوق رابا کمی آب پخته سپس آن را صاف کرده و کم کم به بچه داده شود .- برگ مورد ۲ تا ۴ گرم کوبیده دم کرده روزی ۳ فنجان میل کنید.

درمان اسهال خونی

برنج پاک کرده ۱۰ تا ۲۰ گرم کوبیده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید سپس آن را صاف کرده حاصل صافی را روزی ۲ بار هر بار یک فنجان میل کنید- ریشه ختمی ۳ تا ۶ گرم کوبیده دم کرده روزی ۳ فنجان-در کودکان سیب درختی یک تا ۲ عدد رنده کرده با مقدار آب بصورت حریره در آورده و با کمی شکر به بچه بخورانند .-میوه ودانه به ۴۰ تا ۵۰ گرم میوه را رنده کرده با مقداری آب بصورت حریره در آورده با کمی شکر میل کنید .-به دانه رادر یک فنجان آب گرم ریخته و به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارند تا خوب خیسانده شود سپس با کمی شکر میل کنید. -پوست گیاه نارون قرمز ۲ تا ۴ گرم مقدار فوق را قبلاً کوبیده دم کرده روزی سه فنجاندردرمان اسهال وقی ( استفراغ ) -رژیم جاشیرخشک، سداب و خرگ چندین روز دردرمان زخم روده مفید است .- لعاب بزرکنان، لعاب اسفرزه، لعاب بزرمر العاب بزرختمی

درمان استفراغ

 آب فشرده انار ترش را با پیه داخل انار بفشرد آبش را با شربت نعناع و با کمی نعناع خوب مخلوط کن و بیمار بخورد - آب افشره انار ترش را با کمی از گلهای داروئی خوشبوی بخورد.- سوپ قاووت جو، سوپ قاووت سیب، ماهی رادر آب انار بپزند و باادویه معطر کنند گشنیز در سرکه پروریده علاج شکم پیچه است .- زیره، میوه برگ بو، سداب و زنیان هر یک نیم درهم، قند، ترنجبین و شکر ۵ درهم با هم داروی گرد مانند سازند و در دهن اندازد. - میوه درخت بان ودانه بلسان، شوید نان باسبوس، بذر ترتیزک و انگور مفیدند .

درمان شکم پیچه

عسلاب با بزر ترتیزک، میوه برگ بو، غذای آش عدس، آش باسماق، آش أسفناج، آش با زرشکگیاهان ضد نفخ و آروغ و سکسکه و ضد اسهال را بشناسید!!قسمت اولگیاهان ضد نفخ و آروغ و سکسکه و ضد اسهال را بشناسید!!قسمت دوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد