گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟(قسمت اول )


گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟(قسمت اول )

گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟

-خرچنگ رودخانه ای، سنگل میشی (لانولین)، پیه گرده بز، موم سفید، بر بواسیر بگذاری درد نسکین یابد در تسکین درد و کاهش ورم ضماد زیر مؤثر است.-بابونه، شاه افسر و کمی زعفران همه را با هم بسای و با لعاب بزرکتان و آب انگور منعقد شده .بسرش و بر بواسیر بگذار یا بمال درد تسکین یابد- در کاهش ورم: اکسید سرب ۵ درهم، نشاسته ۸ درهم، سفید آب ۲ درهم، موم بیست و یک مثقال، روغن حیوانی ۱۴ مثقال، پیه اردک ۷ مثقال، روغن کنجد به اندازه کافی همه را دربسرش اگر کمی آب انگور منعقد شده و شراب همراه این داروی ترکیبی باشد بهتر است و بر ورم مقعد بگذار-پیه اردک در علاج ورم مقعد گذارند بسیار مفید است- کاکنج را ضماد کنند و بر ورم مقعد گذارند بسیار مفید است.-زرده تخم مرغ برشته را با شراب گس مزه و موم و روغن گل مرهم کنند و بر ورم مقعد بگذارند. .پیاز، تره بابونه را همه با هم در آب بپزند و بر ورم مقعد گذارند - بزرسبز بنگ (شاهدانه یا بزر البنج) را بفشرو آبش را جداکن و از آن آب برجای درد بپاش بعدنان بدون سبوس در آن خیس کنند و زرده تخم مرغ که زیاد برشته نباشد باروغن کتان در آن بسرش و مرهم ساز و برجای درد و ورم بگذار. بیمار در آبی بنشیند که مسکن درد در آن پخته باشد: از قبیل بزرکتان، خطمی، پنیرک بستانی و لعاب گندمکوبيده و در آب پخته-ترک مقعد: مازوی سوراخ نشده را در آب و کمی شراب گس مزه بسایند و بر ترک مقعد سمالند.-روغن گل، موم، سفیده تخم مرغ - حنا یک جزء، موم سفید سه جزء که با روغن گل گداخته شوند و بهم مخلوط شوند و بر ترک برده بمالند. - خاکستر صدف و نشاسته هر یک یک جزء برگ زیتون نیم جزء درهم بسرشند و بر ترک بمالند.پیه اردک، مغز استخوان شتر، بزرگل محمدی، اکسید روی، جوش کوره شسته، سفیداب قلع، ابار (آنک) شسته، افیون، لائولین، آب کاسنی، آب تاجزیری، روغن گل و کمی موم بسیار مفید است.- انواع پیه و دنبه، لعابها و افشره ها، داروهای چسبان و پوشنده از قبیل نشاسته گرد آسیاب، کتیرا و امثال آن خوبند و در علاج ترک تنها یا همه با هم باشند مفیدند.- روغن کنجد، زعفران، مر سقز، موم و روغن گل مفیدند.-مغز استخوان گاو، خمیر مایه جو، از هریک یک جزء متساوی بسرشند و بر ترک مالند.-مقل با دنبه کوهان شتر یا دنبه گوسفند مرهم شود و بر ترک مالند.-بخور مقل و پیه جوش کوره و روغن مورد-مازو را در شراب سیاه انگوری غلیظ بابپز و بر ترک مقعد ناشی از ورم بگذار،-جهت نرم کردن مدفوع شب و روز حب مقل با آب نوشیدنی بخورد.-صمغ بنه (سقز ) که با پیه ذوب شود جهت رفع کمی ناخن و ترکیدگی ناخن و درمان شقاق مزمن (ترک نشیمنگاه) مفید می باشد. - هر گاه مخلوطی از یک تخم مرغ با مقداری روغن بادام که بخوبی زده شده باشد برروی بواسیر متورم بگذارند موجب تسکین درد و رفع تورم آن خواهد شد. - خاکستر سیاه دانه با مورد برای بهبود بواسیر بکار می رود.

درمان بواسیر

۱- انجیر خشک را در آب ریخته تا صبح خیس بخورد و صبح ۷۵ گرم آن را با آب بخورد. ۲- یک قاشق مرباخوری حنا را باروغن زیتون خمیر نموده شب در موضع بگذاردو صبح با آب .گرم طهارت بگیرد ۳- کلاهک و دم بادمجان را بجوشانند و روزی یک استکان از آب آن بخورند.۴- کلاهک بادنجان را در آتش ریخته و پارچه ای دور خود گرفته دود آن را به نشست بدهند ۵- تره تازه را کوکو نموده میل کنند.در بواسیر خونی و چرکی اول با داروهای تصفیه کنند خون بدن را صاف کنند خوردن آبغوره، گل قند و سنا و گل سرخ معده را پاک نموده و سردل را سبک نموده و بعد با خوردن عناب، زرشک، تمر، آش تمر، آب نارنج، آش آبغوره، انار، تمشک پرتقال و امثال اینها خون را صاف نموده سپس چند دانه زالو در حدود ۳ عدد در اطراف نشیمنگاه بیاندازد که خونهای کثیف جمع شده را بمکد که بسیار نافع است.پوست سبز روی گردو را تازه آن را تهیه نموده بجوشانند و صاف نمایند.-مقداری انجیر کل نرسیده را خشک نموده نرم بسایند در آب پوست گردو خمیر نموده شیاف تهیه نمایند و شبی یک دانه استعمال نمایند.شبها موقع خواب مقدار یک بادام کوهان شتر(چربی) را شیاف نموده.انجیر کال را نرم بسایند البته بعد از خشک نمودن بر روی پنبه ریخته بخود بردارند.گل بنفشه، جفت، گل نار فارسی، از هر کدام یک مثقال نرم سائیده با زرده تخم مرغ خمیر نموده بداخل مجرا با انگشت بمالند.پیه الاغ و پیه بز و کوهان شتر را مخلوط نموده شیاف کنند و شبی یک شیاف استعمال  نمایند.پکره کاکائو و پیه نر و کوهان شتر را با صبر زرد و مازو هر کدام به مقدار مساوی مازو را نرم بسائید با آنها مخلوط نموده شیاف نمایند. جوشانده پوست گردو تازه به پنبه آغشته نموده به خود بردارند شبی یک قاشقغذاخوری روغن زیتون میل نمایند-خوردن پاچه گوسفند مؤثر استمغز گردو، سیاه تخمه، زنیان، بادیان، از هر کدام ۲ مثقال، دانه ها را نرم بسایند و با مغز گردو مخلوط نموده در روز میل نمایند و اگر داخل آش هم بنمایند و بخورند نافع است.دانه (هسته) انار یا گلهای داخل کلاهک انار را بجوشانند میل کنند بسیار مؤثر استتره تازه را بکوبند آب آن را گرفته با ریشه شیرین بیان و کوهان شتر خمیر نموده .شیاف نمایندهسته هلو را بسوزانند مغز آن را که بو داده شده با پیه الاغ خمیر نموده شیاف کنند.هلیله سیاه، جوز بوآ، گل اروانه، گل بابونه، ریوند چینی و هندوانه ابوجهل، سورنجان مصری، مغز قرص کمر، قولنجان، اربه ( مریم نخودی) از هر کدام به مقدار مساوی نرم بسایند باروغن زیتون خمیر نموده حب نمایند روزی ۳ حب صبح و ظهر و شب میل نمایند در اقسام بواسیر مخصوصاً نوع دکمه ای بسیار نافع است.ریشه گل قاصد دو قسمت ریشه کاسنی یک قسمت ریشه زرشک دو قسمت ریشه شیرین بیان پنج قسمت دم کرده روزی ۲ فنجانپیه الاغ و پیه بز را آب نموده و هندوانه ابوجهل را نرم بساید و با آنها مخلوط نموده شیاف تهیه نموده شبی یک عدد استعمال نمایند.انجیر کال را خشک نموده نرم بسایند به پنبه آغشته نموده داخل مجرا فرو برند بسیار مفید است.گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟(قسمت دوم )گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟(قسمت سوم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد