گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟(قسمت سوم)


گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟(قسمت سوم)

گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟

گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد 

-چنین افرادی باید از کشیدن سیگار و سایر دخانیات و خوردن غذاهائی که ایجاد نفتح شکمیبوست می کند خودداری نموده و رژیم غذائی را طوری انتخاب کنید که ش درختی قرمز، پودر سیب درختی قرمز، دانه اسفرزه با آب توصیه می شود تا مدفوع حجیم و نرم و بدون صدمه به محل بواسیر دفع شود. فعالیت بدنی داشته باشند و از نشستن زیاد خودداری کنند و شستشو و بهداشت را مرتباً رعایت نمایند. چنانچه موارد مذکور را مراعاتنمایند داروهای گیاهی ذیل می توانند در بهبود بیماری مؤثر و مفید باشد.-تاجریزی: سرشاخه و میوه، له شده روی موضع بصورت ضماد مفید است.-سماق: میوه، جوشانده و صاف شده روی موضع بما لند-ورباسکوم (تيره گل میمون): جوشانده برگ بر روی زخم ها و ناحیه دردناک بواسیر و رماتیسم مفید است-بومادران، شیره تازه (دم کرده و غلیظ) در بواسیر خونی اثر قاطع دارد و خوراکی و موضعیمؤثر است بواسیر شیاف با کره کاکائو -گل  همیشه بهار (کالاندولا) دم کرده  کرده سرشاخه و گل در درمان بواسیر و ا گزمای مقعد است. -  سرو کوهی (وول )عصاره میوه (جوشانده غلیظ میوه) یا پماد آن (با کره کاکائو) مفید است.-در جلوگیری از تراوش مخاط در درمان بواسیر و خونریزی عادی مؤثر است. برجستگیهای ہواسیر کوچک می گردد. در معالجه واریس مؤثر است اثر تنگی کننده مجاری عروق دارد.-پوست درخت فندق : جوشانده پوست در واریس بصورت حمام مسکن بواسیر و بصورت شستشو مؤثر است.-بومادران، کره کاکائو: مخلوط گرد کوبیده نرم مخلوط باکره کاکائو-شاه تره، برگ گردو: مخلوط مساوی کوبیده نرم بصورت ضماد و جوشیده بصورت موضعی -عصاره تریاک ۰/۰۲ گرم، عصاره میوه سرو کوهی ۰/۱۵ گرم، عصاره بلادون ۵ گرم، کره کاکائو ۰/۰۲ گرم: مخلوط بصورت شیاف روزی یک تا سه عدد.- بابونه (ماتریکاریا) بصورت ضماد - لوسیون - حمام.-پوست درخت بلوط جوشانده بمدت ده دقیقه در آب و صاف کرده بصورت مالیدنی،-خاکستر چوب مو و سرکه: با هم خمیر شوند بعد از اجابت مزاج در محل بواسیر بمالند. -ریشه درخت زرشک جوشانده ریشه بطور موضعی برای زخم های روده بزرگ مؤثر است.-برگ یا پوست درخت فندق جوشانده ۵ بار در روز هر بار نیم فنجان خوراکی -گردو، زنیان: مخلوط کوبیده روزی ۳ قاشق مرباخوری و موضعی بصورت مرهم. -میوه هلیله کابلی در بواسیر خونی (مسهل است) ضماد برگ تازه و ریشه له شده سگ زبان(تیره گاوزبان) در تسکین درد زخم، سوختگی و رفع شقاق پستان، بواسیر و خارش اثر مفید دارد. -مغز هسته هلو: کوبیده بصورت مرهم یا روغن آن در تسکین در دو ناراحتی بواسیر مؤثراست.-بومادران، ریشه زرشک: مخلوط مساوی جوشانده بصورت موضعی در درمان بواسیر مؤثر است.-مورد: برگ کوبیده مورد بصورت ضماد - حمام - لوسیون (محلول مالیدنی)-بادنجان: گرد خشک شده کلاهک بادنجان روی بواسیر و سایر زخم های نشیمن گاهی مؤثر است. -سماق، زغال چوب بلوط: ضماد مخلوط جهت بواسیر مفید است.-گوگرد زیاد بر منقل ریزند و بخورش به وسیله قیف به پیزی رود این بخور چندین بار تکرار شود.-اگر سداب، روغن بابونه گاو چشمی و خوردن بابونه گاو چشمی نه تنها بواسیر را به خونریزی وامی دارد و مسام (سواراخهای ریز) را گشاد می کند. -برای باز کردن دکمه های (باسورها) بواسیر و ایجاد خونریزی زهره گاو و بارز د(قنه) مفیداست.-افشره پیاز بسیارتند. افشره گل سرنگون. مقل، گداخته دنبه، کوهان شتر، روغن مغز هسته هلو روغن . .هسته تلخ زردآلو مفیدندپیه هندوانه ابوجهل ۳ درهم و مغز بادام تلخ به وزن ۴ درهم بسرشند و فتیله سازد هر ساعت فتیله را عوض کند در نزیف دادن خون حبس شده مفید است.- گردهای پاشیدنی خاکستر پوست درخت سرو که با شراب شسته باشد-خاکستر پوست تخم مرغ، خاکستر هسته خرما، خاکستر لوبیا گرگی خشکیده-سر ماهی خشک شده در کنار آتش با مقدار مساوی پنیر کهنه قاطی کن و بسایهندوانه ابوجهل چهار قاچ شده داخل بدن شتر در آفتاب بماند داروی مالیدنی مفید که بو اسیر را ریشه کن می کند.آب خرنوب سبز بسیار مفید است و در انداختن از گیل ها نیز بسیار مفید است.میوه سبز که نخشکیده باشد به بواسیر مالند بسیار مفید استروغن گاوی کهنه روغن هسته زرد آلو، روغن هسته هلو، چربی کوهان شتر، روغن خیری، روغن حنا مفید است.-خوراکی :حب مقلی که با گوش ماهی یا همراه صمغ هاست.-هلیله. بلیله و شیر آمله (آمله ای که در شیر پروریده شده باشد) هر یک یک جزء جو جادوی بصرائی، پنچ جزء، با روغن زرد آلودر هم مچاله کنند و بفشرند و با عسل در هم سرشند و دو درهم و سه مثقال بخورند.-سندروس، پوسته تخم مرغ، شیطرج (یا خلال دندان ) و بزرتره از هر یک یک جزء، نشادر نیم جزء، ریم آهن چهار جزء، همه را در هم بسرش و حبهائی به اندازه یک عدد فندق از آن بساز صبح ۶ تا ۷ عدد از آن حبها بخورند که علاوه بر علاج بو اسیر غریزه جنسی را نیز تحریک می کند.هلیله سیاه، بلیله و آمله از هر کدام ده درهم، اینها را همه با، سوخته کدو هفت درهم، کهرباسه درهم، زاج دور درهم، مقل بیست درهم، اینها را همه با هم در آب تره بریز تا میخیسند .سپس در هم بسرش و حب ساز و از آن حبها تناول کنند.گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟(قسمت اول)گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟(قسمت دوم ) 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد