گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت دوم


گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت دوم

گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی

-خیس شده و آب پز شنبلیله با انجیر، ثمر برگ بویا با مویز از دانه تهی شده و بدون دم شیر پستان زن یا بز و الاغ در دهن نگهدارد. -آب پز خرما و انجیر با نبیذ شیرین مربای انگور یا با «عسل خیار چنبری» مفید است.

سوزش زبان

قرص ساخته شده و امثال آن استعمال کنند. هسته گلابی و تمر هندی، شکر حجاز، لعابهای شناخته شده و افشره های رطوبی و سردی .بخش را در دهان نگهدارند اگر خلط چسبیده است. این داروها را بر زبان بمالد و زبان را چرب کند. چرب کردن زبان و در دهان گردانیدن این داروها با روغنها و شمع و چکیده لبنیات و افشره ها لعابها، پیه پرنده خوب است و کسانی هستند وسیله نعناع زبان را مالش دهند.-ترکهای زبان: لعاب اسفرزه دردهان نگه داشتن و فرو دادن، خوردن پاچه و تخم مرغ نیم پز، کف پارچه دنبالهٔ خیار و سپستان است. در نیاز به سرد گرداندن و خشک گرداندن.

آفت و جوش دهان

آمله، مازوج، بزر گل، نشاسته، ثمر درخت گز، گل انار، کتیرا، سماق، عدس، گل ارمنی، چشم انار، جفت بلوط، افشره کاهو، تاج ریزی، هفت بند، خرفه، شاخه ناک، کافور و نبات برای جوش دهان کودکان مفید است.-جوش دهان: اگر جوش گرم است: ما میران و بویژه دار شيشعان (قندول) -پوست جوز بوآ، مشک زمین، زعفران، ثمر سرو، گاوزبان، عاقرقر حا، میخک، پونه، شک- اگر جوش چرک داشت آبپز قندول یک اوقیه، زردچوبه نیم اوقیه، مامیران یک چهارم، او قیه الوادو درهم، زعفران یک مثقال،- آبی که میخک و جوز بوآ و قندول بطور مساوی در آن پخته باشند یا وزن قریب به یکدیگر داشته باشد.-هرگاه جوشها ریم کردند لعابها ،بزر کتان، بزر مرو، بزر ریحان، بزر خطمی، که با آرد جوباشد.-شیر الاغ تنها یا با چیزی از این بزرها، آب پز بزر کتان با انجیر و روغن وارد گندم و نعناع وشنبلیله.بر روغن ولرم گورگیاه (اذخر)در دهان نگهداشتن بگفته بعضی پژوهشگران طب بهترین علاج است

درمان برفک  دهان اطفال

-قدری گشنیز تازه را بکوبند و آب آن را در دهان طفل بمالند.-فلوس را در آب جوشیده شیره بکشند و آب ان را در دهان طفل بمالند.-جوهر طباشیر را بر دهان بچه بپاشند نافع است. جوش شیرین را کمی در دهان طفل بمالند نافع است.-آب لیمو ترش و عسل در برفک و افت دهان مؤثر است.-در مواقع جراحات دهان (آفت و غیره) میوه تازه یا خشک آنرا در دهان گذارند. خوب بجوند.و سپس تفاله آن را بیرون ریزند -در زخم و قرحه بدخیم زبان را برای زخم گرم دهان داروهائی مانند، برگ تمشک، عدس با سرکه، هر نوع مخ اگر با میوه به تاک، پنیرک کاشتنی خشکك شده، آرد عدس، آرد برنج، گرد پاشیدنی مازوج، تباشیر، صمغقرط، مامیران با داروهای گیرنده (تانن دار) خاصیت عجیب دارد-کافور هم بسیار خوب است و در زخم بلغمی داروهای خشکاننده مثل آرد گاودانه، عسل بامازوج، زهره لاک، پشت داروی بسیار خوبی است برای کودکان که با زاج و سرکه مخلوط باشند.-مازوج برای هر نوع از زخم پلید مفید است. و بویژه اگر با سرکه و نمک بپزد که کودکان در .دهان نگه دارند .خاکستر خامالاون(هفت برگ) در زخم های بدخیم خوب است -بستان افروز با اب معدنی مسی تهی شده از هسته و رازیانه شامی در عسل بسرشند و در دهن گذارند. -اگر با زخم ورم باشد. این مرهم خوب است: آب ریحان کوهی یک سگر جه، روغن گل نیم سگر جه، عدس نیم سگر جه، زعفران دو مثقال مرهم می شود.-پودر ریشه ریوند را با لعاب بهدانه سائیده حب نمائید زیر زبان نگاه داشته برای زخم دهان مفید است.-جویدن ترخون، رب پوست سبز گردو که با عسل تهیه شده باشد برای زخم دهان مفید است.درمان آب دهان و لعاب که در خواب سیلان می کند: اول خون گرفتنی از شاهرگ دست سپس مرباهای ترش مزه و میوه های سرد و گیرنده و نبیذ تازه ساخته را با آب زیاد مخلوط .بخورند-غذای ماهی و گوشت سبک از قبیل گوشت بزغاله و پرندگان باشد.-آب پزهای گیرنده (تاتن دار) از قبیل آب پز و سماق و غیره را در دهان گرداند.-اگر هر روز یک درهم نمک کوبیده با کاسنی سبز بخورد مفید است.

درمان بو بد دهان 

-جویدن برگ سداب، تمشک و مزمزه کردن پیاز دشتی خوب است - مشک زمین و زنجبیل بیابانی را در دهان نگهدارند.

خونریزی دهان

-برای شستشوی دندان ها، شستن با آب و سرکه، ثمر گز و عاقرقر حا و سداب وساذج (درخت.هندی) و عود و مصطکی و پوست برنج و میخکی بجوند -الوا و مرو امثال آن بر لثه گذارند، سرکه پیاز دشتی مزمزه کنند. بالا رازیانه شامی و شراب غلیظ یا نبیذ شیرین به لثه مالند. . .مویزک (انگور کولی) را بجوند و تف کنند - برای گند دھان :اگر هر روز صبح برگ مورد و مویز بدون دانه را به اندازه یک گردو یا بهاین اندازه ثمر سرو و ثمر سرو کوهی، و مویز تناول کند خوب است.تانبول (حب تانبول)، میخک، خولنجان هر یک نیم درهم، مشک، کافور، هر یک یک دانگ، عاقرقر حا یک درهم، الوا سه درهم، خردل یک درهم، با شراب سیاه غلیظ. -داروهای مفرده تجربه شده عبارتند از: کندر، عود هندی، خرفه، پوست ترنج، گل، کافور، صندل، میخک،مصطکی، چارگون، جوز بوآ، بیخ گورگیاه، ارمال، اشته، ناخن پریان، هل-بویا، پلنگ مشک، برگ ترنج، سنبل، نارمشک، زنجبیل که با شراب سیکی یا شراب سوسن با .افشره ترنج معجون شود

درمان دندان درد

در ورم و چرک دندان در تحلیل ورم (آبسه)-ریشه حنظل یا دانه حنظل، دانه خردل، سم خربزر پیاز و بویژه، برای کرم زدگی،-برگ مورد، اربه (مریم نخودی)برگ سداب، عاقرقر حا، فلفل، پونه، کوشنه، زرآوند ماده -انفیه تحلیل برنده (داخل بینی شستشو ) آب سیماهنگ، افشره بیخ چغندر، افشره یونجه، یا آبمرزنگوش.گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت اولگیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت سومگیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت چهارمگیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد