گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت سوم


گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت سوم

گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی

مسکن پر کردنی

-سیاه دانه سائيده در روغن زيتون يا فلفل- سوخته لايه شراب- عاقرقرحا- شیر گیاه شیرسگ-مسکن و مخدر موضعی دندان بنگ، صمغ کاج، باریجه از هر یک دو درهم، فلفل، صمغ انگدان شامی هریک یک در هم با آب انگور منعقد شده مخلوط و بر دندان گذارندفلونیا روی دندان بگذارد-مصطکی و سداب، سماق، گلنار، مشک زمینی، و گل نار برای دندان لق و ترمیم و سفت شدن لثه ها خوب است.

پیشگیری از پیشرفت سیاهی دندان

مشک، مشک زمین، آگنه مصطکی و مشک زمین، مر با صمغ کاج، مازوج و صمغ فیلزهره، صمغ کاج و افیون باریجه و گوگرد زرد و صمغ کاج، سقز و فلفل، مشک و سقز و پونه، کوبیده و سائیده سیاهدانه معجون با سرکه و عسل،

پر کردن سوراخ دندان

 گرگرد، زنجبیل جوشیده با عسل و سرکه بسیار خوب است، صمغ انگدان و قطران، صمغ انگدان و درمنه، صمغ انگدان تنها در موم بجوشد که تحلیل نرود و مسکن درد خوبی است، کافور هم بسیار خوب است، فلفل، هل بویا، خاک پاک که سرکه جوشیده بر آن ریزد. برای تقویت مینای دندان: جویدن خرفه، ریحان کوهی، بزر خرفه کوبیده با آب خیس شده و سقز درخت بنه، «جوز مکی»، نارگیل یا فندق یا روغن زیتون نارسیده و مالیدن یا دردی غلیظ روغن زیتون در ظرف مسین در آفتاب گذارند و یا بر آتش گذارند تا مانند عسل معتقدشود. مضمضه شیر الاغ و روغن ولرم، میوه غار، زر آوند نر، صمغ انگدان، شیره لبانه، پیاز دشتی-گرد دندان ناتوان: سوخته جو بیست جزء، مشک زمینی، تانبول، گز مازوج، از هر یک چهار جزء زنجبیل یک جزء را گرد دندان کنند.-برای ترک لب: کتیرا در دهان گذاشتن و با زبان حرکت دادن خوب است. آب جو، آب سپستان، لعاب اسفرزه، بر لب مالند مفید است. -کره با عسل و روغن ثمر درخت بنه روغن گل مخلوط با سپیده تخم مرغ و آرد بویژه آرد گاودانه-مازوج سائیده در سرکه-مصطکی و سقز-زوفا با عسل معجون شود و پماد شود.برای دفع زالو و حشره (پشه) میاز (سیسبوکک) که در گلوی چوپان تخم می گذارد و ایجاد سرفه می کند. -غرغره برای دفع زالو در گلو: سرکه و صمغ انگدان تنها یا با نمک -غرغره یا خردل یا در منه و یک دوم گوگرد، خارا گوش و سیاه دانه به تساوی سرکه شراب که سیر و در منه و لوبیا گرگی و حنظل و سرخس در ان پخته باشد. -سرکه شراب دو اوقیه، بورک ۳ درهم، دو دانه سیر، غرغره با افشره برگ غرب (ترنگوت) ویژگی دارد

 درمنه، مشک چوبان، خارا گوش، سیاه دانه، لوبیا گرگی، کوشنه، دانه برنگ کابلی،سرخس، از هر یک دو درهم، با سرکه در هم آمیزند و بخورند.- باید بیمار سیر و پیاز با کلم یا پونه سبز و خردل خوشبو شده بخورد.-هر تند مزه ای خوب است: سپس اگر توانست قی کنند.-اگر زالو به بینی چسبیده سرکه و سیاه دانه و افشره سیماهنگ و خریق به بینی کشد.- در غرغره در ورم گلو و حنجره : عسل، پوسته سبز گردو، رب توت، سرکه، مازوج، گلنار، انار ترش، و انار شیرین که در آب بجوشند تا از هم میپاشند و انگشت پیچ سازند و بلیسند بی بهره نیست.

درمان خناق دیفتری

غرغره با اسکنجبین و اب، سرکه و آب که در اول خناق گرم و سرد بسیار مفید است همچنین غرغره با مربای توت و بویژه توت بیابانی و در درجه دوم هر چه در آن شکر یا عسل باشد. - عسل را در ابتدا استعمال میکنند ماده غرغره را با گیرنده هائی از قبیل آب سماق خشکیده و غوره خشکیده تقویت کنند یا تنها آن را بدون فشردن تناول کنند. -گل نار با یک برابر عسل مخلوط کنند که برای پاکسازی خوب است ولی نیرو بخش نیست. آب پز خرمای قسب با عسل، اب پز سماق، اب منعقد انگور و از اینها قوی تر افشره گردوی تر و ناخشکیده که در این مورد بهترین است. -آب پز مورد و بلوط و سماق و آب گشنیز با سماق، آب پوست گردو، آب آس، آبی که عدس یا میوه به در آن بسیار جوشیده باشد که بسیار گیرنده است.(تانن دارد)

درمان خناق

-در گلو دمیدنی ها: بزرگل، سماق، گلنار، به اجزاء متساوی، اندکی کافور،-در ورم و آبسه گلو در خناق داروی معتدل و ترکاننده و رم، آب پز انجیر و شنبلیله، خرما، آب پز عدس با گل، رب سوس، بزر گیاه مروو بعداً بتدریج داروهای قوی تر مانند:رب توت آمیخته، بورک و کتیرا، بزرگیاه مرو حل شده درشیر بز، روغنهای گرمی بخش بویژه با عسل و سک -غرغره با عسلاب که انجیر و پونه مرزنگوش و شبیت و نعناع و شیرین بیان و نمام بطور مجموع یا انفرادی در آن جوشیده اند. کوشنه و بویژه، کوشنه آبی بسیار نافع است. بیخ سوس (شیرین بیان نسخه) چهار جزء، صمغ انگدان نیم جزء با افشره کلم، با آب غلیظ انگور جمع شوند.گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت اولگیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت دومگیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت چهارمگیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد