گیاهان مورد مصرف در درد و ورم موضعی و ضرب خوردگی و کوفتگی


گیاهان مورد مصرف در درد و ورم موضعی و ضرب خوردگی و کوفتگی

گیاهان مورد مصرف در درد و ورم موضعی و ضرب خوردگی و کوفتگی

- بورک نود مثقال روغن زیتون نود مثقال هردو را درهم مخلوط کن و برجای درد بمال.- کشمش نود مثقال، سوخته دردی شراب بکصد و هشتاد مثقال عاقرقرحا چهل و پنج مثقال بزرشاهی ۱۳۵ مثقال باد آورد چهل و پنج مثقال، گوگرد نود مثقال، بورک نود مثقال، روغن زیتون ۱۴۸ مثقال، باد آورد را با صمغ صنوبر بر آتش بریان کن. (بودادن) آنگاه همه این داروها را درهم ریز و به هم بزن و درهم بسرش و به صورت پماد برجای درد بگذار.- زفت و گوگرد از هریک جزء متساوی هردو را خرد بکوب وبسای ودر هم بسرش و برباسن بیمار بمال و کاغذی به آن بچسبان و بگذار تا خودش می افتد.- کوبیده موچه با پیه بزمحل درد بگذارند باند پیچی کنند چهار ساعت بمالند بعد در حمام مدتی بماند تا عرق کند در آبزن نشیند دارو را بردارد و پارچه پشمی جای آن بر سرین و جای درد بگذارد.- صمغ سداب بیابانی با موم و روغن فیجن را با هم مرهم کنند و بر سرین و جای درد نهند خوب است.-عاقرقر حا، نمک چینی (نوع نمک که برسنگ از آب دریا تکوین میشود) بورک و مویزک همه را درهم بسرشند وپماد مانند کنند و برجای دردمند گذارند و بمالند و اگر بزر شاهی بر آن بیفزایند بهتر می شود. *در روغن حنا ۵۶، سرکه ۲۸، بوره قرمز ۱۴، عاقرقر حا ۷ مثقال-عاقرقر حا را بکوب و در روغن حنا بریز وبگذار سه روز در آن بماند تا خوب روغن برکشد آنگاه بر آتش بگذار تا یک غلت میخورد و سپس سرکه را در آن بریز و بوره قرمز را بدان اضافه کنند. پشم نشسته را در آن فروکن و برجای عرق النساء محدوده شلواربند بگذار.-روغن کهنه بی آلایش یکصد مثقال، سقز، درخت بنه ۲۵ مثقال، زنگار، سوسن، باد آورد ومر از هریک شش مثقال، قطران پنج مثقال همه را در هم مخلوط کن و از آن مرهم بساز و برجای دردمند بمالد.– خردل – عاقرقرحا-مخلوط ناخنک (اکلیل الملک) افسنطین، بابونه، برگ بو، روغن زیتون، صمغ کاج و موم به صورت مشمع در تسکین درد مفاصل-یکصد گرم ناخونک را ۱۰ دقیقه در یک لیتر آب بجوشانند این جوشانده را در آب وان حمام بریز برای سیاتیک و روماتیسم مفید است.-از تیره آلاله ریشه غده ای (نوعی برمه) .Ranunulus bubOSuS L تاول زا است و در عرض نیم ساعت ایجاد سوزش و تاول می کند.-پزشکان ایتالیایی (گویا از قانون بوعلی برداشت کرده اند «مؤلف») برای رفع سیاتیک مزمن با آن در اطراف پاشنه پا تاول هایی ایجاد می نمودند که مایع درون آن را خارج می نمودند.روش دردناکی است ولی نتیجه عمل را خوب ذکر می نمودند

درمان ضربه خوردگی

-داروهای تناولی پوشاننده خون مرده که در تحلیل رفتن خون مرده جمع آمده تأثیر بخشند عبارتند از مقل یهود، کوشنه ولوفای کلفت با اسکنجبین - که اسکنجبین همراه لوفا در پاره کردن خون مرده کمک می کند.داروهای پوششی بگذار بر خون مرده جمع آمده که بر تحلیل خون کمک می کند و اثر  می گذارند بخش سبک و کم توان: آرد جو، سنگل میشی (لانولین) و خمیر از آرد بیخته و بیسبوس داروی قوی و نیرومند عبارتند از پونه کوهی باقاووت که بویژه اگر آسیب در سر . .روی داده باشد بسیار خوب است

درمان ورم سرد

- (اسفنج) ابرمرده نو را در خاکستر آب چوب انجیر، خاکستر آب چوب تاک خاکستر آب چوب بلوط و یا آب آهک (بهتراز همه است) خیس کنی و بر ورم بگذری خوب است.-سائیده نخود را که با آب کلم بسرشند در علاج ورم سست اثر شگفت دارد.-مر، صمغ فیلزهره، مشک زمین صبر زرد، زعفران اقاقیا و کمی گل ارمنی همه را در سرکه و آب کلم بسرش-برگ درخت گز، نمک، روغن زیتون و گل ارمنی رابا سرکه درهم بسرش و بر ورم بگذار. داروی خمیر ترش نیز بسیار خوب است.

درمان ورم غده پشت گوش 

-خاکستر حلزون که با پیه کهنه نمک نزده بسرشند و برورم گذارند.-در علاج ورم سخت: بارزد (قنه) و گاو شیر (جواشیر) با روغن بان و روغن سوسن و کمی لعاب شنبلیله ولعاب کتان با هم مخلوط شوند و مرهم گردند و بر ورم بمال.-روغن برای فرونشاندن ورم کوفتگی شبت روغن بابونه چشم گاوی و روغن سداب و ختمی را بکوبند و بر پی رگ کوفته گذارند تأثیری عجیب دارد. گوشت صدفیها در این زمینه داروئی شگفت انگیز است. -موسیر پخته در آب را که از بین پختن زیاد از همه پاشیده باشد به روی رگ کوفته گذارند. .خوب است

درمان سیاتیک 

چنانچه سیر پخته شده یا بریان شده را همراه با کمی انجیر و مغز گردوی تازه وله شده بخورید درد عصب سیاتیک و کمردرد و پادردهای با منشأ سردی را به خوبی درمان می کند.

- داروی تناول از هر داروئی مناسب تر در این مومیائی خالص است که آن را با روغن زنبق و شراب بخورد.-برای حقنه نرم کننده شکم راوند چینی را با یک مثقال روناس و شراب مخلوط کنند و بخورند و گل مهرزده در درجه اول بعد لامی (صمغی از درخت هندی به نام لامی که در علاج شکستگی، تحلیل ورم و ناتوانی پی رگها خوب است). گل ارمنی، سماق، انزروت در جوش دادن شکاف و به هم آوردن دهانه درز برده بسیار خوابند. -زاج بلوری (شب) را اگر برجای آسیب دیده بچسبانند بسیار خوب است برای جوش دادن ترک برده اثری عجیب دارد. اگر تناول کنند مانع نزیف خون وزیان و آسیب ناشی از صدمهخوردن میشود-افشره لوفای بزرگ وکلفت، راوند، کوشنه (قسط) ومقلل هر کدام با اسکنجبین تناول شوند .بسیار مفیدند - راوند چینی هشت مثقال، لاک چهار مثقال، روناس چهار مثقال، گل مهرزده ۳ مثقال همه را .در هم بسرش و قرص از آن بساز و با آب نخود آب تناول شود-اگر نی نهاوندی را با مرو مصطکی برجای آسیب دیده گذارند خوب است - اناردشتی رابرجای آسیب دیده گذارند خوب است. و همچنین خوردن آن بسیار خوب است- اقاقیا را به تنهایی یا بانان برجای آسیب دیده گذارند. که اثرش شگفت آور  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد