گیاهان مورد مصرف در درد و ورم موضعی و ضرب خوردگی و کوفتگی


گیاهان مورد مصرف در درد و ورم موضعی و ضرب خوردگی و کوفتگی

گیاهان مورد مصرف در درد و ورم موضعی و ضرب خوردگی و کوفتگی

 تسکین و ضرب خوردگی موضعی

- خمیر پودر مغز گردو وبرگ حنا را خیس کرده وروی موضع ببندید-چند دانه سیر را له کرده در روغن زیتون خمیر کرده روی موضع بندید.-گرد نرم بومادران و دنبه گوسفند وزرده تخم مرغ ورنده سيب زمینی پخته را مخلوط کرده روی موضع ببندید.- گرد نرم برگ مورد و دنبه گوسفندورنده سیب زمینی پخته را خمیر کنید و روی موضعبگذارید پخته مورد استخوان شکسته را به هم جوش می آورد.-انگدان (دانه انغوزه) مخلوط با روغن حنا درد مفاصل را دو است.-شراب و عسل هموزن باشیردرخت؟ (احتمالاً مورد) با همه جوشیده درد مفاصل را برطرفمی کند.-پنیر کهنه را می سایند و با روغن زیتون یا با آب پاچه گاو که شور باشد مخلوط کنند و ضماد آن را بر مفصلی که سنگ دارد بگذارید سنگ مانند گچ بیرون آید و آزاری هم ندارد و چنانچه گویند در این مسئله بسیار مفید است.-پشک بروسرکه و آرد جو به گواهی جالینوس که خودش آزمایش کرده سختی وسفتی مفاصل را نرم می کند.-ضماد کلم و آرد شنبلیله و روغن کنجد برای نقرس مفید ودرد مفاصل را از بین میبرد.-نمک و آرد و عسل ضماد شود پیچشی عصب را راست کند داروی نقرس است، نمک با روغن زیتون مخلوط کنند و بر تن مالند خستگی را در کند.

مسکن موضعی

گرد ریشه عاقرقر حا (تیره کاسنی) اثر تحریک کننده پوست بدن و مخاط را دارد اگر با روغن زیتون به بدن مالند عرق ریز است و در علاج ست عصبی همیشگی و کرخی عصب مفید است. - اسپرس با روغن زیتون ضماد شود عرقی را ریزش دهد-خاکستر آب انجیر و روغن زیتون مخلوط کنند و تن را به آن بیندازیند عرق را از بین میبرد و درد عصب و فالج را به خوبی دوا کند. -جو و به وسرکه را ضماد کنند به نقرس گذارند مفید است و ریزش مواد نا جور را از مفاصل بازمی دارد.- شراب، عسل (معسلی) داروی درد مفاصل است. -ضماد قدومه (تودری) ورم سفت را نرم کنند و التهاب را فرونشاند وسفتی نقرس را نرم کنند. -ریشه سریش (تیره لاله) ضمادش داروی سستی ماهیچه ها و درد استخوان است با آرد جو ورم گرم نوخاسته را چاره ساز است. -برگ گل قاصد با سرکه ضماد شود علاج عرق النساء (سیاتیک) است. -آسانس برگ بو (غار) و روغن آن در پیچ خوردگی مفاصل، بواسیر و رفع دردهای رماتیسمی به صورت مالش داده مصرف دارد.-همه اجزای برگ بو وروغن آن در علاج درد عصب مفید است روغنش خستگی را در می کند علاج سردرد و گوش درد است.-افشره جاشیر برای سیاتیک خوب است (عرق النساء) و تناول افشره خستگی را از بین میبرد. -ضماد جا و شیر برای کلیه درد مفصلها و نقرس مفید است.

-برگ خرزهره را بر پشت گذارند درد کهنه را نیز شفا دهد.-جواشیر، مقل، اندران، سکینه، گندبیرستر، گیاه شیر سگ اگر هریک به تنهایی ضماد پشت شوند مفیدند. و اگر با روغن غارو روغن سداب وروغن استرک وروغن کرچک به کار روند بسیار بهتر و مفید تراند.-روغن گیاه شیر سگ و روغن قسط و خصوصاً روغن سوسن در این مورد تأثیر عجیب دارد. بهتر آن است که پشت دردمند را اول گرم کنی سپس به وسیله پارچهای زیر آن را ماساژ دهی و بعد از آن روغن بمالی. * داروهای تاول زا از قبیل سیرو پیاز است و عسل بلادور از هردو در این باره قوی تر است. در درجه دوم شیره لبانه و شیره انجیر در درد مفاصل خون را به زیرپوست کشیده و ماده را به بیرون هدایت می کند.-چلغوز کبوتر، خردل وانجیر و پونه و صمغ سداب کوهی خون را به زیرپوست میکشد. جوشانده میوه سرو کوهی سیاه رنگ و صاف شده مخلوط با روغن کنجد آش ترش شده با غوره بخورد.  دانه کرچك روغن گاو وعسل و سرکه تند  سرگین گاو برمفاصل دردمند و بر پشت بیمار و بر زانوی بیمار بگذاری بسیار تأثیرخوب دارد و به عقیده ام از بسیاری داروهای دیگر بهتر است.-روغن زیتون کهنه، بوره قرمز مکنده، سقز درخت بنه شیر گیاه شیر سگ، زنبق، آرد شنبلیله همه را در هم بسرش و از آن بر مفاصل دردمند بگذار که تأثیر قوی دارد. - مقل، جواشیر و پیه گداخته- بوره قرمز، اندران، آهک- شیر گیاه شیر سگ در روغن سوسن سائیده شود و برجای دردمند بمالند. - بورک، سک، عاقرقر حا، مویزک، آهک با کمی سرکه در عسل - اندران، صمغ فیلزهره، آرد باقلی، شراب کهنه و روغن زیتون کال – خاکستر گیاه آذر بویه با سرکه وعسل بسرشند وېر مفاصل دردمند گذارند اثری عجیبدارد.* - میوه سرو کوهی، ثمر درخت سرو و سوخته استخوان از هر کدام یک جزء زاج بلوری یک ششم جزء سریش ماهی به اندازه کافی همه را در هم بسرش وبراندام دردمند بگذار، - شنبلیله را در ظرفی سفالین با سرکه قاطی کن وبگذار بجوشد تا از هم بپاشد عسل اضافه کن بازبگذار بجوشد باز عسل اضافه کن و بگذار بجوشد دارو را نگهدار و در وقت لازم استعمال کن. - زفت معدنی ۲۷۰ مثقال، دردی خشکیده سرکه ۱۸۰ مثقال بورک ۱۴۵ مثقال عاقر قرحا ۴۵ مثقال، کراویا ۱۳۵ مثقال همه را در هم بسرشند و برجای دردمند بگذارند.

درمان درد مفاصل

-روغن هندوانه ابوجهل، روغن خایه سگ آبی، روغن خردل روغن گردوی رومی (شامی) به وسیله اگر بر آتش نهند و روغنش سیلان کند روغن قسط که بسیار مفید است - به ویژه که همراه استرک باشد، روغن قسط با صمغ انگدان. - مار را در روغن زیتون بر آتش بپزند و از آن روغن بر مفاصل مالند که درد مفاصل را به کلی از بین میبرد. - دوازده تا شب پره را بگیرد و ذبح کنند. افشره برگ گیاه مرو خوش نود مثقال روغن کهنه زیتون نود مثقال، زرآوند چهاردرهم خایه سگ آبی ۳ درهم. قسط سه درهم همه را با هم .در دیگ بجوشانند و تنها روغن باقی ماند - مرزنگوش، شب (زاج بلوری)، برگ بو، سداب وزیره همه را باهم بزند و آن را بر مفاصل دردمند مبتلا استعمال کنند.-بخور سرکه یک جزء اسپند کوبیده یک ششم جزء سنگ بر آتش سرخ شده را در آن مخلوطبینداز و مفاصل دردمند خصوصاً زانو را روی آن بگیر،- روغن زنبق، آرد شنبلیله، آرد نخود، شربت عسل را با کمی شراب و کمی روغن حنا درهم .قاطی کنند و برجای درد منل بگذار و ببندند-لعاب شنبلیله و بزرکتان را با روغن کنجد به هم بزن تا روغن غلیظ می شود و به قوام عسل در می آید. - روغن زنبق، آرد شنبلیله، آرد نخود، عسل و شراب و کمی روغن حنا ضماد شود خوب است-مرهمی که با روغن بابونه سازند خوب است. یاد یا خیلون در آن حل شود برجای درد مفاصل مالند.-کلم سبز و کرفس را با هم کوبند و به جای دردمند گذارند اگر درد زیاد نباشد مفید است. مهرگیاه را در روغن گاوی بسایی و برجای دردمند بمال.-در علاج عرق النساء مالیدنی روغن حنا ۹۰ مثقال، سرکه ۴۵ بوره قرمز مثقال قاقله ۱۰/۵ مثقال همه را مخلوط کن و به هم زن پشم را با آن بیالای و بر آن بگذارد -روغن کوشنه (قسط) روغن گیاه شیر سگ، روغن عاقرقر حا، روغن حنا، روغن خایه سگ آبی مرهم جواشیر و شیر سگ و روغنهای نامبرده بالا مفیدند. - بزر سداب بیابانی و میوه برگ بو، انگدان، بوره قرمز، درمنه ارمنی، کراویا، پیه هندوانه ابوجهل وزنیان از هریک چهار مثقال، سداب سبز ۳۷۵ گرم، موم ۳۷۵ گرم اندران ۳ کیلو، زفت ۳۷۵ گرم باد آورد پنج مثقال، جواشیر چهار مثقال گوگرد آتش ندیده چهار مثقال همه را درهم مخلوط کن و درهم بسرش تا پماد مانند شود. سپس بر جای عرق النساء زده بگذار. -انگدان، بزرسداب کوهی، میوه برگ بو، هندوانه ابوجهل، درمنه، زنیان، ننه حوا و کراویا از هر یک چهار مثقال، سداب سبز کاشتنی، زفت خشک، سقز، بنه، صمغ صنوبر، اندران وپیه گوساله از هریک چهارده مثقال، جواشیر شش مثقال، گوگرد خام آتش ندیده چهار مثقال، روغن حنا ۱۲۶ مثقال مرهم شوند و برجای درد عرق النساء مالند. -زفت تر ۴۵ زرآوند ۱۰/۵ موم ۹۰ صمغ صنوبر ۴۰ گوگرد خام ۹۰ بورک ۱۳۵ مویزک ۱۹۸ عاقرقر حا ۴۵ کراویا ۴۵ باد آورد ۴۵ قسمت گداختنی ها را بگداز و کوبیدنی ها را بکوب مخلوط کن و بر آتش بگذار که برهم بگذارند و ماساژ بده. - گل بابونه خشک ۱۵۰ گرم، اسانس تر بانتین ۱۲۵ گرم: هر ۲ را در آب باز کرده و بعد صاف می کنند اسانس را از سطح آب جدا کرده مایع زیر را به صورت مالیدن در درد موضعی مصرف می کنند.ادامه این مطلب را می توانید در قسمت دوم مشاهده نمایید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد