گیاه  مومیائی و این همه خواصی که نمی دانید …..!!


 گیاه  مومیائی و این همه خواصی که نمی دانید …..!!

 گیاه  مومیائی و این همه خواصی که نمی دانید .....!!

  مومیائی در طبیعت گرم و خشک و قوتش تا چهل سال باقی است خواص آن مفرح و ملل مواد بارده و مقوی تمام اعضاء بدن و خشک کننده رطوبات و معین باه و حافظه قوای بدنی و لطیف و سریع النفوذ و جهت امراض فالج و رعشه و لقوه مفید و دافع سموم مشروبه و درد معده و تقویت معده و خونریزی رحم و گلو، جراحات مثانه و سلسل البول و ابتدای جذام و ثقل زبان و گزیدن عقرب و ضماد آن جهت شکستگی استخوان بدن و بیرون رفتن مفاصل و کوفتگی و پاره شدن عصب و غضل بی نظیر است با عناب جهه سرفه، با سکنجبین جهه خفقان، با آب کرفس جهه سپرز (طحال) قطور او با روغن گل سرخ مخلوط جهه سنگینی سامعه با کافور جهه امراض بینی و با آب مرزنجوش جهه درد شقیقه و سرگیجه و امراض دماغی، با روغن گاو جهت گزیدگی عقرب و حول او با روغن زیتون جهه تقطیرالبول، مالش آن با روغن نارگیل و مانند آن بر آلت بیشتین و اطراف آن جهه تحریک جماع، قدر مصرف آن ۳ گرم و در سایر امراض از یک تا ۲ گرم مورد استعمال می باشد.

درمان گیاهی خونریزی شش

۱- آن را بخورید. قدرت نفوذ آن در بدن و در بافتها بسیار زیاد است و سلول های بدن را تقویت میکند، مفرح و مقوی کلیه ی اعضای بدن است، کلیه  اخلاط بلغمی و سرد مزاج بدن را متلاشی کرده و دفع می کند، برای درمان بیماری رعشه، ناراحتیهای رطوبی رحم و ثقل زبان بسیار مفید است، سکته های سخت علاج را مداوا می کند، خونریزی های معده و اثنی عشر و خونریزی شش ها را قطع می نماید.

داروی گیاهی سردرد

۲- دو مثقال مرزنجوش را بجوشانید بعد یک حبه مومیایی را در آب صاف کرده  آن حل کنید و بخورید. سردردهای سرد مزاج را درمان می کند.

داروی گیاهی سستی اعضا

۳-دو مثقال آویشن را بجوشانید، بعد دو حبه مومیایی را در آب صاف کرده آن حل کنید و بخورید. لقوه، فلج و سستی های اعضاء بدن را درمان می کند.

درمان گیاهی گوش درد

۴- مقداری از آن را در روغن زیتون حل کنید و در گوش بچکانید. درد گوش را ساکت میکند و چرک آن را می خشکاند.۵- مقداری از آن را در آبغوره حل کنید، بعد فتیله ای از پنبه به آن آغشته کرده و در گوش بگذارید. در صورتی که از مراکز عصبی نباشد و تجمع مواد در جلوی پرده  صماخ مشاهده نشود، ثقل صامعه را درمان می کند

درمان گیاهی سرفه

۶. سه روز هر روز مقداری از آن را با آب جوشانده عناب و سه پستان مخلوط کنید و بنوشید، سرفه ها رطوبی مزمن را درمان می کند.۷- آن را در آب زیره و رازیانه حل کنید و بخورید. صدای داخل شکم، نفخ شکم و ضعف معده و روده را برطرف میکند.۸-اگر مقداری از آن را ضماد کنید و مقداری از آن را هم با آب رازیانه وزیره مخلوط کرده بخورید، دردی که از ضربه خوردگی بر قفسه سینه یا کبد یا دنده ها باشد را تسکین می دهد.

درمان گیاهی بواسیر

۹- هفته ای دوبار هر مرتبه مقدار دو حبه از آن را با روغن گاوی مخلوط کنید و بخورید. بواسیر را درمان می کند۱۰- افرادی که به ضعف قدرت تناسلی و سرعت انزال یا عدم نعوظ مبتلا هستند، سه روز هر روز به قدر یک جو مومیایی را در چهل گرم عسل حل کرده و بخورند و کسانی که گرم مزاج هستند آن را همراه با آب میوه های سرد میل کنند.۱۱- اگر استخوان شکسته باشد، آن استخوان را سر جای خودش قرار دهید و قبل از بستن مقداری مومیایی به آن بمالید و قدری از آن را هم هر روز بخورید. در مدت کوتاهی شکستگی جوش میخورد.

درمان گیاهی زانو درد

۱۲- مقداری از آن را در روغن بادام تلخ حل کنید و با آن موضع را ماساژ دهید. دردزانو را تسکین میدهد.۱۳- آن را در روغن زیتون آب کنید و پشت کمر بمالید. سستی کمر که از شهوت رانی زیاد باشد را درمان میکند.۱۴- آن را در روغن خوراکی حل کنید و بر موضع بمالید. درد موضعی که از ضعف و بی قوگی باشد را تسکین میدهد.

درمان گیاهی کوفتگی

۱۵- آن را روغن شتر یا کوهان آب کرده  شتر مخلوط کنید و روزی سه مرتبه عضو را با آن ماساژ دهید و یک قاشق چایخوری از آن را هم بخورید. کوفتگی یا ضربه خوردگی عضو را درمان می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد