گیاه گزنه؛ از درمان دیابت تا تقویت مو..!


گیاه گزنه؛ از درمان دیابت تا تقویت مو..!

گیاه گزنه؛ از درمان دیابت تا تقویت مو..! 

گزنه

رنگ تخم گزنه شبیه رنگ تخم تره و از آن زرد و تر و درخشان تر و از تخم تره کوتاهتر است . به هر جای بدن که برخورد کندروده ها را هم می گزد .

خواص درمانی گزنه

جذب کننده ، زخم آور ، گدازنده ، قوی و سودمند است . بعضی گویند :چندان گرمی زا نیست و بادآور است و بسیار زداینده و زخم ها را نمی گزد و چنان چه با گوشت بپزند تأثیری درآن نمی ماند .دمل و جوش : ضمادش که همراه سرکه باشد دمل های درونی را می ترکاند و سود می رساند و در مداوای ورم سخت ، مفیداست .اگر خاکستر با تخم آن را ضماد کنند در ورم سرطانی سودبخش است . زخم و قرحه :خاکستر گزنه مخلوط با نمک در مداوای زخم دندان سگ و زخم های پلید و سرطانی مفید است .مفاصل :ضمادش که با نمک باشد پیچش مفاصل را بر طرف می نماید . اندام های سر :کوبیده برگش خون دماغ را قطع می کند ، تخمش بندآمدگی ها را باز می کند ، ضماد تخمش دندان کشیدن راآسان می کند و بر ورم های پشت گوش بگذارند سودمند است .سینه و اندام های تنفسی :گزنه و افشره جو ، یا گزنه ای را که در افشره جو بپزند و بخورند سینه را تنقیه می کند و خلط های پرمایهو هر چه در سینه باشد خارج می شود .تخمش قوی تر است ،ربو ، برونشیت و تنگ نفسی و درد سر بیماریهای سر را بر طرف می کند . تخم گزنه با پیاز و تخم مرغ بخورند شهوت انگیز است . تخم گزنه را با مر بپزند و بخورند ، یا تخم را با مر شیاف کنند و بردارند حیض را براه می اندازد و رحم را باز می کند .ضماد برگ سبز آن برآمدگی رحم را فرو نشانده ، از زدایندگی که دارد نه از قوت اسهالی بلغم خام و سایر بلغم ها را بیرون میدهد .روغن گزنه از روغن کاجیره مسهل تر است .پخته برگ گزنه با صدف ملین است اگر بخواهند که اسهال شدید نباشد مغز دانهگزنه را با قاوت می سایند و در آب انگور کهنه می ریزند و می نوشند .کسی که این مسهل را می نوشد باید کمی از روغن گل را بعد از آن بنوشد که گلویش نسوزد . گزنه را با عسل شیاف کنند وبردارند خاطهای بد خارج می شود .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد