ھوش چیست ؟؟ و انواع عقب ماندگی هوش


ھوش چیست ؟؟ و انواع عقب ماندگی هوش

ھوش چیست ؟؟ و انواع عقب ماندگی هوش

 توانایی فهم، یادآوری، به حرکت درآوردن و ترکیب سازی یادگیری های قبلی در مواجهه با موقعیت های تازه. الف - عقب ماندگی ذهنی: کمبود هوش به حدی که در فعالیت های اجتماعی و شغلی تداخلی کند. انواع عقب ماندگی هوش مشتملند بر: خفیف (بهره هوشی ۵۰ یا ۵۵ تا ۷۰)، متوسط (بهره هوشی ۳۵ یا ۴۰ الی ۵۰ تا ۵۵)، شدید (بهره هوشی ۲۰ تا ۲۵ الی ۳۵ تا ۴۰)، عمیق (بهره هوشی کمتر از ۲۰ یا ۲۵)، اصطلاحات متروک عبارتند از کانا (Idiot):سن عقلی کمتر از ۳ سالگی، کالیبو (Imbeclle). سن عقلی ۳ تا ۷ سالی و کودن (moron):سن عقلی حدود ۸ سال، ب - دمانس (Dementia): تخریب عضوی و کلی عملکرد هوشی بدون تیرگی هشیاری. ۱- محاسبه پریش (Dyscalculia): ناتوانی برای انجام محاسبه که ناشی از اضطراب یا اختلال تمرکز نیست. ۲- نوشتار پریشی (Dysgraphia): ناتوانی برای نوشتن به صورت روان و پیوسته، از دست دادن توانایی ساختن واژه ها. ۳- آلکسی (Alexia): از دست دادن توانایی روخوانی سلیسی که با اختلال حدت بینائی قابل توجیه نیست. ج - دمانس کاذب: ویژگی های بالینی مشابه دمانس که ناشی از علل جسمی نمی باشد و اغلب در اثر افسردگی حادث می شود. د - تفکر واقعی (Concrete Thinking): تفکر تابع لفظ و صوت، کاربرد محدود استعاره بدون فهم تفاوت معنی، تفکر یک بعدی، در تفکر واقعی، کلمه «کتاب» فقط کتابی را که در معرض دید قرار داشته یا شخص با آن آشنا هست به ذهن می آورد نه هر کتابی را در هر جای دیگر. ه - تفکرانتزاعی (Abstract Thinking): نوعی تفکر که در آن شخص قادر است به طور ارادی مسیر افکارش را از یک وجه موقعیتی خاصی به وجهی دیگر تغییر دهد، وجوه مختلف موقعیت را همزمان در ذهن نگاه دارد، نکات اساسی یک موضوع را با هم در نظر بگیرد و در ضمن قادر به تجزیه آن به اجزاء کوچک باشد، پیشاپیش طرح بریزد، و از نمادگری (Symbollism) استفاده کند. قدرت تعبیر ضرب المثل یکی از خصوصیات تفکر انتزاعی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد