یافته های آزمایشگاهی و رادیولوژیک در انسداد جریان ادراری


یافته های آزمایشگاهی و رادیولوژیک در انسداد جریان ادراری

یافته های آزمایشگاهی و رادیولوژیک در انسداد جریان ادراری

 

یافته های آزمایشگاهیشامل: آنمی به علت عفونت مزمن کلیه یا هیدرونفروز دوطرفه پیشرفته (مرحله اورمی)؛ لکوسیتوز در عفونت حاد؛ هماتوری میکروسکوپیک ثانوی به عفونت کلیه یا مثانه، سنگ یا تومور میباشد. در اوروپاتی انسدادی معمولاً پروتئینوری massire و کست وجود ندارد. در هیدرونفروز دوطرفه واضح، به علت بازجذب مجدد اوره نسبت The بالاتر از ۱۰ میباشد. . یافته های رادیولوژیک در عکس ساده شکم بزرگی سایه کلیه ها، اجسام کلسیفیه (احتمالاً سنگ حالب یا کلیه) و متاستاز تومور به استخوانهای ستون فقرات یا لگن ممکن است دیده شود. این متاستازها ممکن است از نوع استئوبلاستیک بوده باعث آسیب به طناب نخاعی بشوند (مثانه نوروپاتیک)؛ در این حالت تقریباً به طور قطع منشأ آن از پروستات می باشد. در IVU درجه اتساع حالب و لگنچه و سطح انسداد به خوبی نشان داده می شود مگر اینکه عملکرد کلیه به طور تقریباً کامل تخریب شده باشد. در سیستوگرافی، تغییرات مثانه (شامل دیورتیکول مثانه و ترابکولاسیون) یا خود ضایعه انسدادی (PUV، کانسرگردان مثانه) مشخص می شود. CT و سونوگرافی در تعیین و شدت اتساع حالبها و آتروفی پارانشیم به کار می روند.چنانچه عفونت به نظر ساده ادراری به درمان طبی پاسخ نداد یا مجددا تکرار گردید، انسداد، جسم خارجی یا رفلاکس مثانه به حالب باید در نظر گرفته شود و مطالعه کامل سیستم ادراری در این حالت اندیکاسیون دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد