یافته های بالینی تومور های بد خیم


یافته های بالینی تومور های بد خیم

یافته های بالینی تومور های بد خیم 

 A)علائم و نشانه ها به دلیل همراهی با طیف وسیعی از علایم و نشانه ها تومور متخصصان داخلی (internists tumor) نام گرفته است.تریاد کلاسیک آن شامل: هماتوری آشکار، درد پهلو و توده قابل لمس است که فقط در ۱۵-۱۰٪ موارد دیده می شود و اغلب نشانه بیماری پیشرفته است. ۶۰٪ بیماران هماتوری آشکار یا میکروسکوپیک دارند، درد یا توده قابل لمس (یا هر دو) در ۴۰٪ دیده می شود. در ۳۰٪ بیماران نشانه های متاستاز مانند تنگی نفس سرفه یا دردهای استخوانی دیده می شود.TNM  بر اساس  stagingتومور اولیه تمام اندازه ها در بزرگترین ابعاد اندازه گیری شده است) Tx: تومور اولیه را نمی توان تشخیص داد. از To: شواهدی از تومور اولیه وجود ندارد. T1: تومور ۲/۵cm یا کمتر بوده و محدود به کلیه است. T2: تومور بیش از ۲/۵cm بوده و محدود به کلیه است. T3: تومور به وریدهای اصلی گسترش یافته یا غده آدرنال یا بافت دور کلیه را اشغال نموده، ولی از محدوده .فاسیای ژروتا خارج نشده است T3a: تومور غده آدرنال یا بافت های اطراف کلیه را گرفتار کرده ولی از فاسیای ژروتا خارج نشده است..T3b: تومور به طور کامل به ورید یا وریدهای کلیوی یا ورید اجوف گسترش یافته است.(N) غدد لنفاوی منطقه ایغیر قابل تشخیصں:Nx فاقد متاستاز لنفاوی :NoN1: متاستاز به غده لنفاوی۲ یانتی یا کمتر است. N2: متاستاز به غده لنفاوی بزرگتر از ۲cm است متاستاز به غده لنفاوی بزرگتر از .۵ cmمتاستاز دوردست Mx: متاستاز دوردست قابل تشخیص نیست. Mo: متاستاز دوردست وجود ندارد. M1 متاستاز دوردست وجود دارد. -Stage بر اساسں سیستمRobSOn Stage I: تومور محدود به پارانشیم کلیه (گرفتاری چربی دور کلیه، ورید کلیه یا غدد لنفاوی منطقه ای وجود ندارد). Stage II: تومور محدود به فاسیای ژورتا است (و آدرنال را نیز دربرگرفته است)stage IIA: درگیری غدد لنفاوی منطقه ای. Stage IIIC: درگیری هم عروق موضعی و هم غدد .لنفاوی منطقه ای Stage IVA: تومور به اعضای مجاور (به جز آدرنال) دست اندازی کرده است. (کولون، پانکراس) Stage TVB: درگیری دوردست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد