یافته های بالینی در تومور های الت تناسلی


یافته های بالینی در تومور های الت تناسلی

یافته های بالینی در تومور های الت تناسلی

 

شایعترین شکایت، خود ضایعه است. ممکن است به شکل ناحیه سفت یا قرمز، زخم یاندول کوچک با رشد بیش از حد، تظاهر پیدا کند. سایر علایم شامل درد، ترشح، علایم تحریکی به هنگام ادرار کردن و خونریزی می باشد. لمس دقیق ناحیه اینگوینال الزامی است زیرا ۵٪ بیماران، با گره های لنفاوی بزرگ شده تظاهر پیدا می کنند. این بزرگی ثانوی به التهاب یا متاستاز تومور است ارزیابی آزمایشگاهی معمولاً طبیعی است هرچند هایپرکلسمی، حتی در غیاب متاستاز استخوانی، در حدود ۲۰٪ بیماران دیده می شود.تشخیص افتراقیعلاوه بر ضایعات پوستی ذکر شد، تمام ضایعات عفونی مانند شانکر سیفیلیسی (زخم بدون درد) شانکروئید (زخم دردناک) کوندیلوما آکومیناتوم (ضایعات اگزوفیتیک نرم و شبیه خوشه انگور) که در هر جایی از تنه یا سر آلت دیده می شود در تشخیص افتراقی قرار میگیرد. در صورتی که شک  وجود دارد، بیوپسی باید انجام شود.درمان
  1. A) ضایعه اولیه
در مورد کارسینومای درجا (CIS) درمان محافظه کارانه، و با استفاده از پماد neodymium یا فلوئورواوراسیل (FU-5) میباشد. بیماران جهت بررسی پاسخ باید به صورت مکرر پیگیری شوند. در مورد کارسینوم مهاجم آلت eXcision با حاشیه کافی باید انجام گیرد. در ضایعات درگیرکننده نوک آلت یا انتهای دیستال تنه انجام penectomy با حاشیه ۲ سانتی توصیه می شود.
  1. B) گره های لنفاوی منطقه ای
چون بزرگی گره های لنفاوی اینگوینال می تواند ناشی از التهاب باشد، یک درمان: ۴ تا ۶ هفته ای با آنتیبیوتیک ها توصیه میشود و چنانچه هنوز باقی مانده باشد، باید به عنوان متاستاز در نظرگرفته شود.پاتولوژی
  1. A) ضایعات درماتولوژیک پیش سرطانی
لکوپلاکی نادر بوده و معمولاً در افراد دیابتی رخ میدهد این ضایعه، به صورت پلاک سفیدرنگی است که منفذ خروجی ادرار را دربر میگیرد. بررسی های بافت شناسی پوست، وجود آکانتوزیس، هیپرکراتوز و پاراکراتوز را نشان میدهد. این ضایعه ممکن است قبل یا همزمان با کار سینوم الت  دیده شود balanitis Xerotica obliterans.)سطح سفیدرنگی است که از سر آلت یا پوست ختنه گاه منشا گرفته و منفذ خروجی ادرار را گرفتار میکند. این ضایعه اغلب در دیابتی های میانسال دیده می شود. کوندیلوما اکومیناتوم ضایعات شبه گل کلمی هستند که از ناحیه پره پوس یا نوک آلت تناسلی منشا می گیرند و علت آنها ویرال می باشد (پاپیلوما ویروس انسانی). افتراق این ضایعات از کارسینومای سلول سنگفرشی خوب تمایز یافته، مشکل است.M متاستاز دوردستMx:غیرقابل تشخیص :M      بدون متاستاز دوردست M1: وجود متاستاز دوردستسایر بدخیمی های آلت SCC، ٪۹۸ تومورهای آلت را تشکیل میدهد. موارد کمی از ملانوم، BCC و بیماری پاژه گزارش شده است. میزان سارکوم کاپوسی با افزایش شیوع HIV در حال افزایش است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد