یک مرد خوب چه مردی است …؟؟؟


یک مرد خوب چه مردی است …؟؟؟

یک مرد خوب چه مردی است ...؟؟؟

  اسلام در خانواده برای هریک از مرد و زن حقوق عادلانه و دو جانبه ای را مقرر داشته و با این روش ارتباط انسانی  بین زن و مرد را با بهترین راه و کامل ترین شیوه به انجام رسانده است. 

حقوق زن بر مرد 

 تامین لباس، خوراک و مسکن به طوری که مطابق با شأن و آبروی زن باشد.وظیفه دیگری که مرد نسبت به زن دارد این است که هنگام آمیزش جنسی زن را آماده و با رضایت کامل او مقاربت کند و ضمناً آمیزش و مباشرت را بیش از چهار ماه ترک نکند مگر این که خود زن به ترک آن راضی باشد.با وجود قدرت و توانایی، وسایل رفاه و آسایش خانواده را فراهم کند.مرد وظیفه دارد زن را احترام کند و به او حرف زشت و ناسزا نگوید و به او ظلم نکند و آزاری نرساند، به تنهایی غذا نخورد و هیچ کاری را با اجبار از او نخواهد و به طریقی با همسرش رفتار نکند که زن از او دل گیر گشته و به دیگران پناه ببرد.وظیفه دیگر مرد این است که کار خارج از قدرت و طاقت زن را به او واگذار نکند.وظیفه دیگر مرد صبر و بردباری در برابر اخلاق بد زن است.وظیفه دیگری که مرد نسبت به زن دارد این است که خودرا نظیف و پاکیزه گرداند (مخصوصا هنگام مقاربت) زیرا کثیف بودن مرد اضافه بر این که ظلمی است بر زن گاهی خطر را به وجود می آورد . 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد