۲۴ روش درمانی برای تنفس آسان/ قسمت دوم


۲۴ روش درمانی برای تنفس آسان/ قسمت دوم

 تنفس با دیافراگم

این روش مؤثرترین روش برای تنفس است. کودکان به طور طبیعی به این روش تنفس میکنند. اگر آنان را تماشا کنید، مگوجهمی شوید که با هر تنفس شکم آنها بالا و پایین میرود ("") نمیدانید که با دیافراگم تنفس میکنید یا قفسه سینه؟ دکتر«فرانسیسکو پرز» به بیماران خود توصیه می کند که دراز بکشند و دفترچهٔ راهنمای تلفنی، به اندازه دفترچه راهنمای تلفنشهر خود را بر روی شکم خود قرار دهند و ببینند هنگام تنفس کردن چه اتفاقی می افتد.با باز نگه داشتن راههای هواییبه گفتهٔ دکتر «گانگ» اگر روزی ۳۰ دقیقه در حالی که لبهای خود را به هم می فشارید به آرامی عمل بازدم را انجام دهید،میتوانید عضلات تنفسی خود را تقویت نمایید. سعی کنید مدت زمان انجام بازدم دو برابر عمل دم به طول انجامد. این کار باعث می شود ریه ها کاملاً از هوایی کهنه تخلیه شده و هوای تازه به درون آنها جریان یابد. همچنین می توانید دستگاهی ازداروخانه خریداری کنید که هنگامی که در مقابل آن تنفس می کنید در برابر بازدم شما از خود مقاومت نشان دهد. این وسیلهمانند یک دهانی پلاستیکی است که حلقهای به انتهای آن متصل است. هنگامی که حلقه را میچرخانید قطر مدخل دهانیتغییر می کند. ابتدا دهانه را تا حد ممکن باز کنید و یک دم عمیق و متعاقب آن یک بازدم انجام دهید. پس از انجام یک دم وبازدم کامل، تنفس بعدی را انجام دهید.مصرف ویتامین C و Eدکتر «سندهاوس» به بیماران مبتلا به آمفیزم مصرف ۲۵۰ میلیگرم ویتامین C دو بار در روز و ۸۰۰ واحد بینالمللی ویتامین E دوبار در روز را پیشنهاد میکند. (البته بدون تأیید و نظارت پزشک به خود درمانی با این ویتامینها یا هر ویتامین دیگری اقدام نکنید.)به گفتهٔ دکتر «سندهاوس» صحت روش ویتامین درمانی به اثبات نرسیده. ولی طبعاً نمی تواند زیانی داشته باشد. به عقیدهٔوی ویتامینهای G و E از آن جهت که دارای خاصیت آنتی اکسیدان میباشند ممکن است در این مورد مؤثر باشند. وی در ادامهمیگوید: «ما میدانیم که مواد اکسیدان موجود در دود سیگار موجب آسیب دیدن ریه ها می شوندبه خودتان اجازه دهید غمگین شویدزندگی با وجود آمفیزم و بدون آن یکسان نیست. پس به توصیهٔ دکتر «پرز» لازم است به خود اجازه دهید از هر یک از مراحلغم و اندوه بگذرید). البته کمبودها و خساراتی متوجه شما میگردند. اما کمی بعد متوجه می شوید که می توانید بیماری راتحت کنترل خود در آورید. به عقیدهٔ دکتر «پرز» آخرین مرحله ای که باید از آن عبور نمود، مصالحه کردن است. یعنی باید بهجای آن که هر چیز را به طور مطلق خوب یا بد فرض کنید، گذشت و اغماضی نمایید.تمدد اعصاباگر آگاهانه به بیماری به عنوان یک تهدید و خطر بنگرید، موجب تحریک یکسری مکانیسمهای روانشناختی می شوید که بیماری شما را وخیم تر خواهند کرد. هنگامی که دایماً در وضعیت آماده باش به سر می برید، به مصرف اکسیژن بیشتری نیاز پیدا می کنید. هشدار و آماده باش توسط فرایند تفکر که تحت کنترل شماست ایجاد می گردند. پس این بدان معناست که می توانمکانیسم های روانشناختی را هم (مثل فرایند تفکر) تحت کنترل در آورد.با توجه خود را به حال معطوف سازیددکتر «پرز» میگوید «زمانی که در مورد بیمار کردن خود احساس گناه می کنید، جهت افکار خود را به سمت حال و آنچه اکنوندر حال وقوع است معطوف نمایید. در مورد آنچه در گذشته رخ داده نمیتوان کاری کرد. تنها میتوان از آن تجربه آموخت. در اینهنگام سرزنش خود و عصبانیت دو امر طبیعی اند. بهترین کار آن است که راجع به احساس خود با کسی صحبت کنید و بعدآن را به دست فراموشی بسپارید. طراحی اهداف کوچکیک روش برای معطوف ساختن توجه از، آمفیزم دارد مرا ناتوان میکند به آمفیزم چیزی است که من میتوانم آن را کنترل کنم،طراحی و تعیین اهداف کوچک و واقع گرایانه است. دکتر «پرز» ورزشی را روش خوبی برای ارتقای اعتماد به نفسی معرفیمیکند. وی میگوید: «براساس شواهد و واقعیات جسمی خود اهدافی کوچک و واقعی در نظر بگیرید. جهت ارزیابی پیشرفتخود از جدول و نمودار استفاده کنید. این روش، سنجش قابل رؤیت در مورد توانایی شما در انجام هر کار را بدست میدهد.»پیوستن به گروه های توان بخشی دکتر «گانگ» پیوستن به یک گروه توان بخشی تنفسی را توصیه میکند. این گروه قادر است آموزش های لازم در مورد شرایط خاص شما را در اختیارتان گذارده و برایتان حمایت اجتماعی فراهم آورد. آمار نشان میدهد اینقبیل برنامه ها از تعداد افراد نیازمند به بستری شدن می کاهند. از یکی از اعضای خانواده در خواست کنید تا نقش مربی را ایفا کنداز یکی از اعضای خانواده بخواهید مربی شما شود و مواقعی که به تنگی نفس دچار می شوید شما را یاری دهد. دکتر «پرز»میگوید: «یک مربی میتواند در انجام فنون اولیهٔ تمدد اعصاب و شل کردن عضلات به شما کمک کند. مربی می تواند کنار شمابنشیند و از شما در مورد روند فکریتان قبل و حین حمله سوال کند.» وی در ادامه میافزاید:«بیماران مبتلا به آمفیزم از نقطه نظر روانشناختی افراد بسیار طبیعی هستند و به محض آن که آنچه را در ذهنشان میگذرد به زبان میآورند. خود در مییابند کهمسأله بسیار خندهدار و مضحک بوده و به محض آنکه شروع به خندیدن میکنند، عضلاتشان شل می شود و مجدداً قادر بهتنفس عادی میگردند.خود را قرنطینهٔ اجتماعی نکنیدبه گفتهٔ دکتر «تیگو» باید از تعمیم دادن تنگی نفسی به شرایط مختلف پرهیز کرد. بعضی از بیماران با خود فکر می کنند: خوب، من به احتمال زیاد نمیتوانم این کار را انجام دهم." و چون میترسند مبادا با خارج شدن از منزل دچار تنگی نفس گردند، از رفتنبه جاهایی که به طور معمول در آنجا لذت میبرند اجتناب میکنند. اجازه ندهید بیماری شما را از اجتماع جداسازد.سرعت مناسب برای انجام کارهای خود را بیابید  یک نکته دیگر که آموختن آن برای افراد مبتلا به آمفیزم واجب است این استکه کارها را با سرعتی متناسب با توان خود انجام دهند. این افراد واقعاً قادرند آنچه را که میخواهند انجام دهند. به شرطی که آن را با سرعتی متناسب با بدن خود به انجام رسانند.زیرکانه  تر عمل کنیدگاهی چیزهای کوچک قادرند تغییرات بزرگ ایجاد کنند. آیا میتوانید محیط کار خود را طوری ترتیب دهید که با تلاش کمتر قادر بهانجام کار بیشتری باشید؟ در مورد چیدن میز غذا چطور؟ آیا نمیتوانید ظرفها را به جای این که آنها را ابتدا در جای دیگری بگذارید مستقیماً از آبچکان به میز غذا منتقل کنید؟ انجمن ریه آمریکا هم چنین توصیه می کند که از یک میز چرخدار سه طبقه برایانجام کارهای منزل کمک بگیرید. صرفه جوییهای کوچک نظیر آنچه گفته شد می توانند از اتلاف مقدار زیادی انرژی جلوگیریکنند.تنظیم تنفس هنگام بلند کردن اشیاءبنا به گفتهٔ انجمن ریه آمریکا اگر به یاد داشته باشیم که هنگام بلند کردن اشیاء در حالی که لبها را جمع کردهایم عمل بازدمرا انجام دهیم، انجام کارهای منزل آسانتر خواهد شد. پس از بلند کردن شیء میتوانید عمل دم را انجام دهید. به همین ترتیب اگر ناگزیر به بالا رفتن از پلکان هستید، هنگام بالا رفتن، بازدم و زمانی که می ایستید، دم را انجام دهید.از مصرف اسپری های غیر ضروری خودداری نماییدطبق توصیهٔ انجمن ریه آمریکا لازم نیست با استنشاق مواد ناشناخته بر مشکل تنفسی خود بیفزاییم. برای حالت دادن و نگهداشتن موها، از نگه دارنده هایی که به صورت مایع یا ژل می باشند و نیز از ضد عرقهای جامد یا مایع استفاده نمایید. ازمصرف اسپری های تمیز کنندهٔ وسایل منزل بپرهیزید.بگذارید آزاد باشندمنظورمان لباس هایتان است. لباس هایی انتخاب کنید که هنگام پوشیدن آنها امکان اتساع معده و شکم وجود داشته باشد.یعنی باید از بستن کمر بند، کرست و گناهای سفت خودداری کنید. برای زنان احتمالاً پوشیدن کرست های تاپ مانند، راحتتراز کرست است. هم زنان و هم مردان میتوانند به جای کمربند از بند شلوار استفاده کنند  ۲۴ روش درمانی برای تنفس آسان/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد