معماری
خانه / درمان بیماری ها با داروهای گیاهی / اگر دچار زخم مثانه شدید این خوراکی هارا بخورید!
زخم مثانه
زخم مثانه

اگر دچار زخم مثانه شدید این خوراکی هارا بخورید!

اگر دچار زخم مثانه شدید این خوراکی هارا بخورید!

زخم مثانه

اگر دچار زخم مثانه شده اید ضمن پرهیز از خوردن کنگر، باید بادام، روغن بادام، مغز تخم کدو و شیرهای چهار تخمه (تخم کدو، تخم گرمک، تخم خیارین و تخم هندوانه) را هر روز مصرف کنید.

ورم مثانه در مزاج گرم پرخون

علائم :

سوزش ادرار، بخصوص بعد از تمام شدن آن و تكرار ادرار و احساس ‍ سنگينى در قسمت پائين شكم .

درمان :

خون گيرى و دادن شربت كاسنى ، شربت گل بنفشه ، عناب و ترنجبين و خوردن ماءالشعير بجاى آب و استفاده از شيره تخم خرفه و شيره چهارتخمه و جوشانده تخم انجره و گل بنفشه و ريشه شيرين بيان و كاكنج از هر كدام 15 گرم براى 5 روز توصيه مى شود.

شستشوى ناحيه مثانه با محلولگل بنفشه ، گل نيلوفر، و خطمى و پوست خشخاش .

برگ شلغم 15 گرم
برگ كلم 15 گرم
خارخسك 25 گرم
بابونه 5 گرم
بايستى نرم كوبيده بپزند و به شكل خمير به ناحيه ضماد كنند.

و يا از ضماد گل بنفشه آرد جو گل خطمى يا آب كاسنى و آب تاجريزى به طريق بالاعمل نمايند.

ماليدن روغن بنفشه و بابونه به محل ، در تسكين درد مؤثر است و از جوشانده مرزنجوش ، بابونه خارشتر به صورت حمام داروئى استفاده مىشود، اين محلول را بايد صاف نموده در آب آن بنشينند براى تسكين سوزش ادرار از اين نسخه مى توان استفاده نمود.

تخم كرفس 10 گرم
مغز تخم خربزه 20 گرم
عصاره شيرين بيان 10 گرم
با قدرى شكر به صورت سائيده و نرم شده 5 گرم صبح و 5 گرم عصر داده شود بعد از خوردن اين دارو مى توان شربت سكنجبين يا شربتبنفشه نوشيد.

ورم مثانه در سوداوى مزاج

اين نوع نادرتر است ، براى درمان از شيره چهار تخمه و از جوشانده مارچوبهو انيسون و پرسياوشان استفاده مى شود ومحل مثانه را با آب جوشانده بابونه ، خطمى ، كتان ، شنبليله ، تخم كاوشه ،خارخسك ، پرسياوشان شستشو داده تا در كم كردن ورم و درد تسريعشود.

زخم مثانه

درمان را با تعديل مزاج همراه كرده و آنچه در زخم كليه مفيد است در اينجا نيزقابل استفاده مى باشد بطور كلى داروهاى دستگاه تناسلى ادرارى بايستى از نوع خنك و سرد و يامعتدل باشد (در اين حالات)

سوزش ادرار

اين بيمارى در تعقيب عفونت هاى مجارى تناسلى و در تعقيب خوردن داروهاىمحرك و گرم به وجود مى آيد و يا لعاب به دانه و لعاب اسپرزه ، شيرهتخم خرفه ، تخم كاهو، شربت بنفشه ، ماءالشعير و شيره چهار تخمه تسكين مىيابد، خوردن آب انار با شيره چهار تخمه ، مغز بادام مقشر،كتيرا، نشاسته ، عصاره شيرين بيان ، گل ارمنى به مقدار مساوى براى درماناين بيمارى مفيد است بايستى از جماع و از غذاهاى شور، محرك ترش وخيلى شيرين بپرهيزند، شربت بنفشه و كاكنج و اذخر گل و ريشه ايرسا و لالهسرنگون مفيد و مؤثر است داروهاى ورم مثانه را ميتوان در اينجا موردمصرف قرار داد.

همچنین ببینید

گرفتگی صدا

بهترین راه درمان گرفتگی صدا در طب سنتی..!

بهترین راه درمان گرفتگی صدا در طب سنتی..! گرفتگی صدا تارهای صوتی که نوارهای کوچک …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *