دستگاه اسکن ام آر آی و نکات استفاده از آن 


دستگاه اسکن ام آر آی و نکات استفاده از آن 

دستگاه اسکن ام آر آی و نکات استفاده از آن 

 

چون دستگاه اسکن ام آرآی برای تولید تصاویر بدن از امواج قوی مغناطیسی استفاده می کند، کسانی که در قلبشان دستگاه ضربان ساز و یا در بدنشان بعضی از انواع مواد فلزی کار گذاشته شده است، نمی توانند از امآرآی استفاده کنند. به خاطر همین، مسئول انجام ام آرآی در زمان انجام این آزمایش، در مورد هرگونه مفصلی مصنوعی، دستگاه ضربان ساز قلبی، هرگونه قطعه ی کارگذاشته ی پیوندی، پیچ و مهره های مربوط به جراحی های قبلی، کاتترهای تزریق وریدی، IUD، یا هرگونه قطعه ی فلزی دیگر از بیمار سؤال میکند.

تمام انواع قطعات فلزی الزاماتولید مشکل نمیکند؛ بنابراین فکر نکنید به صرف داشتن یک پیچ و مهره که درگذشته به دلیلی در بدنتان کار گذاشته شده، نمیتوانید تحت اسکن امآرآی قرار بگیرید. همچنین مسئول امآرآی ، در مورد هرگونه خالکوبی روی بدن یا خط ابروی خالکوبی شده از شما سؤال خواهد کرد (گزارش شده است بعضی از اشخاصی که خالکوبی داشتهاند، پس از اسکن ام آرآی دچار تورم یا سوختگی در محلی خالکوبی شدهاند. داخلی بعضی از خالکوبیها نیز از مواد فلزی استفاده شده که در کیفیت تصویر، خللی ایجاد میکند.)

هنگام امآرآی تکنسین دستگاه از بیمار میخواهد تا در صورت امکان هر چیزی را که در کیفیت تصویر ام آرآی خللی ایجاد میکند، از سر خود جدا و دور کند؛ از قبیل سنجاق سر، جواهرات، عینک، سمعک، و دندان مصنوعی، به دلیل اینکه دستگاه امآرآی در زمان کار، صداهای بلندی تولید میکند، تکنسین توصیه میکند از وسایل محافظ گوشی در مقابل سروصدا که روی گوشی یا داخلی آن قرار میگیرد، استفاده کنید.

اگر نیاز به استفاده از ماده ی حاجب گادولینیوم باشد، یک کاتتر داخل وریدی درون رگ شما کار خواهد گذاشت. سپس شما را طوری که راحت باشید، روی میز متحرکی قرار می دهد که به داخل استوانه ی مزبور میرود. در تمام مواردی که شما احتیاج به کمک داشته باشید، میتوانید با تکنسین مربوطه ارتباط برقرار کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد