آشنایی با ساختمان تاج دندان

 

 تاج دندان از خارج به داخلی از سه قسمت تشکیل شده است: مینا، عاج، پالپ یا مغز دندان مینا: سختترین بافت استخوانی است که روی کلیه قسمتهای تاج دندان را پوشانده و ضخامت آن در قسمتهای مختلف فرق میکند.

مینا بسیار شکننده بوده و رنگ آن سفیدتر از عاج میباشد. لبه دندانهای ثنایای تازه رویش یافته در کودکان دارای برجستگی و فرورفتگی هایی است به شکل دندانه اره که غالباً موجب نگرانی والدین میگردد؛ در حالی که این حالت کاملاً طبیعی است و بتدریج با طی مراحل ساساییده شدن مینا این پستی و بلندیها صاف میگردد.

عاج: یک لایه ضخیم استخوانی است که در زیر مینا قرار دارد و مغز دندان را در برگرفته است. ضخامت عاج نیز در قسمتهای مختلف، متفاوت می باشد.

سختی عاج از مینا کمتر بوده و رنگ آن نیز سفید مایل به زرد میباشد. در بسیاری از افراد که مینای دندانهای آنها نازک و سفید است، رنگ مایل به

زرد عاج از زیر مینای شفاف باعث کاهش شفافیت مینا میگردد و شخص تصور می کند دندانهایش زرد رنگ شده است؛ در حالی که این یک حالت کاملاً طبیعی است.

عاج بافتی زنده بوده و در ساختمان آن مجاری بسیار باریکی است که محتوی الیاف بسیار نازک بوده و هر گونه فشار یا تحریکی از طریق این الیاف به مغز منتقل شده و موجب احساسی درد میگردد.

به همین علت هنگام تراش دندان جهت برداشتن پوسیدگیها به علت حرارتی که در اثر تراشی ایجاد میگردد و در اثر بریدن عاج، دندان درد میگیرد؛ در حالی که تراشی مینای دندان که بدون الیاف عصبی است، درد ندارد. عاج چون بافتی زنده است، در تمام طول زندگی دوباره ساخته می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد