آشنایی با انواع عفونت های دندانی


آشنایی با انواع عفونت های دندانی

آشنایی با انواع عفونت های دندانی

 

انواع عفونت های دندانی

الف - عفونت حاد

ب - عفونت مزمن

عفونت حاد (آبسه حاد دندان)

 بسیار اتفاق میافتد که فردی صبح با یک صورت ورم کرده و احیاناً چشمان فرورفته در میان تورم صورت، سر کار خود حاضر می شود. چنین بیماری مبتلا به یک عفونت حاد دندانی گردیده است.

 هر گاه یک عفونت دندانی در فضاهای صورتی منتشر شد، همراه با علائمی مانند تورم، درد، قرمزی و احتمالاً تب باشد، چنین عفونتی از نوع حاد می باشد. عفونت حاد معمولاً به علت ورود مقادیر زیادی ترشحات چرکی و سموم میکروبی به فضاهای صورت به وجود میآید. فضاهای صورت عبارتند از: فضاهای موجود بین عضلات و احیاناً استخوانها.

در این حالت دفاع بدن قادر به محدود ساختن عفونت نشده و میکروبها و سموم آنها در چنین فضاهایی پخش می شوند. وسعت و شدت عفونتهای حاد دندانی بستگی به عوامل مختلفی مانند محلی و نوع دندان عفونی و قدرت دفاعی بدن بیمار دارد. میکروبهای آنها غالباً از نوع استافیلوکوکها و استرپتوکوکها و انواع دیگری از میکروبها میباشند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد