5 تعریف مهم از اختلال ترس


5 تعریف مهم از اختلال ترس

5 تعریف مهم از اختلال ترس

  تشخیص پرستاری تعریف ترس احساسی بیم و وحشتی است که فرد، وجود منبع  معلوم ان را تصدیق میکند.۱- از آنجایی که در حالت اضطراب شدید و حاد، بیمار ممکن است نگران زندگی خود باشد به وی در مورد سلامت و امنیتش اطمینان خاطر بد هید.2-ترس زا به منظور کمک به فرآیند حساسیت زدایی اهمیت دارد، لذا درک بیمار را در مورد تهدید به تمامیت جسمی و یا خود پنداری کشف کنید۳- چون که بیمار باید واقعیت و جنبه هایی که غیرقابل تغییر هستند را قبل از توسعه فعالیت در مورد کاهش ترسی قبول کند، واقعیت وضعیت را به منظور شناسائی جنبه هائی که قابل تغییر یا غیرقابل تغییر هستند با بیمار مورد بحث وگفتگو قرار دهید. 4-- چنانچه بیمار بخواهد بر ترسی خود غلبه کند از روش حساسیت زدایی تدریجی می توان استفاده کرد. در این برنامه منظم تغییر رفتار، فرد به تدریج با موقعیت یا شیء مولد ترس مرضی (واقعی یا اصوری) روبرو می شود تا ترسش بریزد. گاهی از روش «انفجار درمانی (ImplOSiOn Therapy)» استفاده می شود، بدین ترتیب که به جای مواجه کردن شخصی با محرک های ترس زا به صورت تدریجی، او را غرق در محرک های مربوط به موقعیت یا شیء ترسی زا در محیطی امن می کنند تا ترسی بیمار کاهش یابد. ۵. چون که بیان احساسی در محیطی امن ممکن است سبب مواجه شدن بیمار با موضوعات حل نشده شود، بیمار را تشویق کنید تا به کشف احساسات نهفته ای که موجب ترسهای غیرمنطقی می شود، بپردازد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد