5 نسخه برای درمان فلج…..


5 نسخه برای درمان فلج…..

5 نسخه برای درمان فلج.....

فلج یا استرخاء

یعنی حس و حرکت عضوی ناقص شده از بین برود و گاهی حس برقرار و حرکت زایل می گردد.این بیماری بستگی به نوع گرفتاری عضو دارد که یا مرکزی است یا محیطی، مرکزی مربوط به اعصاب مغز و محیطی مربوط به اعصاب نخاع شوک است.معتقدند که اگر بیمار مایل است که از فلج در امان باشد، باید با شکم پر به خواب نرود.اگر فلج بر شخص بلغمی پیدا شد چهار تا چهارده روز دوای قوی ندهند، بعد از این مدت از نسخه زیر استفاده کنند.نسخه 1: بادیان ۱۰ گرم انيسون ۱۰ گرم بادرنجویه ۱۵ گرم گل سرخ ۵ گرم همه را پس از نیم کوب کردن، به مدت چهار روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.نسخه 2: انيسون ۱۰ گرم زنیان ۵ گرمتخم شبت ۵ گرم قردمانا «زیره سیاه» ۵ گرمتخم کرفس ۵ گرم ریشه کبر ۲۰ گرم بادیان ۱۰ گرم ریشه شیرین بیان ۲۰ گرم ریشه کرفس ۲۰ گرم نرم کوبیده صبح و عصر با گل قند عسل میل نمایند، تریاق کبیر در اینجا مفید است.

نسخه 3:

پودينه ۱۰ گرم افسنطین ۵ گرم آویشن ۱۰ گرم مرزنجوش ۱۰ گرمجوشانده روزانه غرغره نمایند. عضو فلج را میتوان در حمام آب جوشانده بابونه، گل بومادران و یا پودینه قرار داده و با یک پارچه لطیف ماساژ دهند، سپس روغن قسط یا شبت یا روغن سداب یا سیاه دانه بر آن بمالند. نسخه 4: جندبیدستر، عاقرقرحا از هر کدام ۵ گرم نرم کوبیده در روغن سیاه دانه حل کرده، با بوره ارمنی اضافه نموده در حمام به عضو معیوب بمالند. نسخه 5:  سکینج یا جا و شیر را به اندازه ۵ گرم نرم کوبیده در یک استکان عسل حل کرده روزی یک قاشق چایخوری میل نمایند، اگر ابغوره صبح و شام با عسل بدهند بهتر است (هر دفعه یک گرم).در حمام خشک نشستن (یعنی در حرارت خشک حمام) و قراردادن و بستن عضو بیمار را در یک پارچه و گذاردن در آهک گرم به طوری که آهک با عضو تماس نداشته باشد، حرارت و گرمی به آن عضو برسد مفید است، آب چشمه های گوگرد دار، آب دریا، ریاضت کشیدن و کمی گرسنه ماندن را به طور متناوب مؤثر میدانند. از زیاد خوردن غذا و زیاد نشستن در آب گرم، ریختن آب بر سر و خوردن آب خیلی سرد، غذاهای غلیظ، چرب و سرد مثل ماهی، شیر، پنیر و ماست، سرکه و ترشی ها بپرهیزند. دادن ایارج فیقرا مؤثر است (صبح و عصر ۵گرم).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد