6عاملی که سبب بروز سنگ های کلسترولی می شود!


6عاملی که سبب بروز سنگ های کلسترولی می شود!

6عاملی که سبب بروز سنگ های کلسترولی می شود!

عوامل سنگ های کلسترولی و مختلط

۱- عوامل جمعیت شناختی، ژنتیکی: بیشترین شیوع سنگ های صفراوی در سرخ پوستان آمریکای شمالی و شیلی و بومیان شیلی می باشد. شیوع در اروپای شمالی و آمریکای شمالی نسبت به آسیا بیشتر است. کمترین شیوع سنگ های صفراوی در ژاپن دیده می شود و عامل آن استعداد خانوادگی و جنبه های وراثتی است.gallenstone

۲- چاقی: مخزن و ترشح طبیعی اسیدهای صفراوی اما افزایش ترشح صفراوی کلسترول.

۳- کاهش وزن: به حرکت درآمدن کلسترول بافتی منجر به افزایش چرخه صفراوی کلسترول می شود،در حالی که ترشح روده و کبدی نمک های صفراوی کاهش می یابد.

۴- هورمون های جنسی مونت: استروژن ها، و قرص های پیشگیری از بارداری منجر به کاهش ترشح نمک صفراوی و کاهش تبدیل کلسترول به استرهای کلستریل می شوند.

۵- بیماری ایلئومی یا رزکسیون ایلئوم: سوء جذب اسیدهای صفراوی منجر به کاهش مخزن اسیدهای صفراوی و کاهش ترشح صفراوی نمک های صفراوی می شود.

۶- افزایش سن: افزایش ترشح صفراوی کلسترول، کاهش حجم مخزن اسیدهای صفراوی، کاهش ترشح صفراوی نمک های صفراوی. کلسترول موجود در مواد غذایی مصرفی روزانه بیماران مبتلا به سنگ صفراوی، ترشح کلسترول صفراوی را افزایش می دهد، این در حالی است که افرادی که فاقد سنگ صفراوی هستند با وجود مصرف غذاهای غنی از کلسترول افزایشی در میزان ترشح کلسترول صفراوی ندارند. لازم به ذکر است که علاوه بر عواملی محیطی مانند رژیم غذایی پر انرژی و غنی از کلسترول، عوامل ژنتیکی نیز در ترشح بیش از حد کلسترول و تولید سنگ های صفراوی نقش مهمی ایفا می کنند.

شیوع بالای سنگ صفراوی بین خویشاوندان درجه ی اول و دارای سنگ صفراوی، در نژاد و اقوام مختلف رؤیت شده است. بدین ترتیب مازاد بودن کلسترول صفرا به نسبت اسیدهای صفراوی عمدتاً ناشی از ترشح بیش از حد کلسترول می باشد، اما ترشح کمتر از حد اسیدهای صفراوی نیز ممکن است در آن نقش داشته باشد. عوامل پیچیده و فراوان دیگری نیز در تشکیل سنگهای کلسترول کیسه صفرا مؤثرند. که خلاصه ای از آن را ذکر خواهیم کرد. با وجود تمامی عواملی بالا این نکته قابل توجه است که ۸۰٪ ازبیماران مبتلا به سنگ های صفراوی هیچ عاملی اولیه و ایجاد کننده سنگ ندارند و تنها سن و جنس آنها در ایجاد این سنگها دخیل هستند، یا با افزایش سن میزان شیوع سنگهای صفراوی افزایش می یابد. همچنین میزان شیوع این بیماری در زنان سفیدپوست حدودأدو برابر مردان است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد