6 نکته مهم در ارتباط با عفونت های حاد فضاهای فاشیایی دست


6 نکته مهم در ارتباط با عفونت های حاد فضاهای فاشیایی دست

6 نکته مهم در ارتباط با عفونت های حاد فضاهای فاشیایی دست

 این عفونتها به ۶ دسته تقسیم میشوند. تمام این عفونتها توسط باکتریهای پیوژن ایجاد میشوند و معمولاً استاف و استرپ شایعترین جرمها هستند. کار در شرایط آلوده و وجود آسیب های خفیف (مثل یک خراش، ترک خوردگی و یا جوش) از عوامل مستعد کننده این عفونت ها هستند. معمولاً باکتریها مستقیماً وارد می شوند. چند نکته آناتومیک:۱ - صفحه ساباکوتیکولار چین ناخن با فضای ساب آنگوال (در عمق ناخن) ارتباط دارد، پس عفونتی که از چین ناخن شروع شود به راحتی به زیر ناخن گسترش می یابد. ۲- بین قدام استخوان بند آخر انگشت و پوست، فضاهای متعدد پر از بافت چربی وجود دارد. پس عفونت فضای پولپ، عملاً در یک فضای بسته قرار میگیرد که می تواند باعث واردآمدن فشار به بافت و درد شدید شود. ۳- مکان های شایع عفونت فضاهای ساباکوتیکال در دست، قسمت میانی و پروگزیمال انگشتان و پرده بین انگشتان می باشد. ۴- فضای تنار از بالا به تاندون فلکسور انگشت اشاره و عضلات لومبریکال ۱ و ۲ و از پایین به عضله adductor pollisis و از سمت مدیال به غشا فیبروتیکی که از عمق تاندون های فلکسور منشا می گیرد و از سمت خارج به عضلات تنار محدود است. گاهی بین این فضا و کانال لومبریکال هم ارتباط وجود دارد (و در نهایت فضای پره بین  انگشتان ۵ - فضای میدپالمار از بالا به تاندون های عضلات فلکسور ۳ انگشت خارجی و از پایین به اینتراستئوس ها و استخوان های متاکارپ محدود است. این فضا از سمت خارجی توسط غشا فیبروتیکی از عضلات هایپوتنار جدا می شود. در این جا هم گاهی بین این فضا و کانال لومبریکال .ارتباط وجود دارد ۶ - انتهای دیستال غشا تاندون های فلکسور انگشت نشانه، میانی و حلقه در حدود چین عرضی کف دست ختم می شوند امّا غشا تاندون های انگشت شست و انگشت کوچک تا حدود ۲ تا ۳cm بالاتر از مچ امتداد مییابند. این دو غشا تاندونی به ترتیب به بورس رادیال و بورس اولنار ختم می شوند. درد موضعی (گاهی همراه با «ضربان»)، تورم، کاهش فونکسیون، علایم غیراختصاصی (تب و بی حالی ........)، قرمزی پوست و تندرنس از علایم کلی این عفونتها هستند. اصول درمان شامل استراحت دست، بالا نگاهداشتن (elevation) و درمان آنتی بیوتیکی مناسب (معمولاً کلوکساسیلین + آمپی سیلین) مناسب است. در صورت ایجاد چرک و آبسه درناژ با روش مناسب ضروری می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد