8 مورد از تفکرات و اختلالات بیماری های روانی


8 مورد از تفکرات و اختلالات بیماری های روانی

8 مورد از تفکرات و اختلالات بیماری های روانی

 تفکر نرمالی عبارت است از جریان معطوف به هدف، عقاید، نمادها و تداعی ها که در مواجهه با یک مساله آغاز شده و به نتیجه ای متکی به واقعیت منتهی میگردد.الف - اختلالات کلی در فرم و فرآیند تفکر ۱- اختلال روانی: سندرم بالینی روانشناختی توام با درماندگی و ناتوانی. ۲- پسیکوز (Psychosis): عدم توانایی تشخیصی واقعیت از خیالات، مختلی بودن توانایی سنجش واقعیت و خلق یک واقعیت جدید۳- سنجش واقعیت (Reality Testing): ارزیابی و قضاوت عینی از جهان خارج از خود.۴- اختلال تفکر صوری (Formal Thought): تفکری که باست شدن تداعیها، واژه سازی، و ساختاری غیر منطقی مشخص می شود. فرآیند تفکر مختلی است و شخصں پسیکوتیک شناخته میشود۵- تفکر غیر منطقی: تفکر حاوی نتیجه گیری های اشتباهی یا تناقضی های درونی است. ۶- تفکر کاذب (Dereism): فعالیت روانی که مطابقت با واقعیت، منطقی، یا تجربه ندارد. ۷- تفکر در خودماندگی (Autistic Thinking): اشتغالی ذهنی با دنیای خصوصی و درونی، ۸- تفکر سحرآمیز (Magical Thinking): نوعی تفکر است که در آن شخصی تصور میکند افکار، کلام ها، عبارات، تداعی ها و حالات خاصی به طریق معجزه آسا می توانند برخی آرزوها را برآورده کرده و یا شیاطین را دور سازند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد