9 نکته مهم در ارتباط با کچلی کشاله ران


9 نکته مهم در ارتباط با کچلی کشاله ران

9 نکته مهم در ارتباط با کچلی کشاله ران

  ضایعات حلقوی شکل با لبه های نامشخص و ملتهب در ناحیه پری آنالی ایجاد میکند. ضایعات همراه شوره و پوسته و توأم با خارش . میباشند. ضایعات با پوشیدن لباس های زیر تنگ راحت تر گسترش مییابند. عامل اصلی ایجادکننده بیماری E. IIOCCOSUIII میباشد. blu, U . T. Rubrum, T. mentagrophytes J. بیماری هستند. چه لزومی دارد نوع ارگانیسم را مشخص کنیم؟ چون طول دوره درمانی فرق میکند مثلاً اگر عامل بیماری E| floCCOSum باشد درمان به مدت ۱ ماه یا کمی بیشتر کافی است ولی اگر عامل بیماری T, Rubrum باشد. طول دوره درمانی بیش از ۳ ماه و حتی تا ۶ ماه هم میرسد برای تشخیص آزمایشگاهی مثل کچلی سر عمل میکنیم. علاوه بر درمان دارویی (گریزئوفولوین) باید موازین بهداشتی را رعایت کرد، لباس های زیر تنگ و دارای الیاف نایلونی را نباید استفاده کرد. نکات مہم ۱- ld reaction: یک واکنش آلرژیک میباشد که در محلی دورتر از ضایعه اصلی بروز می کند و در کچلی پا بیشتر از دست دیده میشوند. وزیکول های آلرژیک کاملاً استریل هستند و هیچگونه ارگانیسم بیماریزا در آن دیده نمی شود.۲-درماتوفیتها میتوانند در صورت، پلک بالا و پایین و حتی ابروها ضایعه ایجاد کنند ولی این ارگانیسم ها در ملتحمه چشم ضایعه ای ایجاد نمیکنند قارچ های ساپروفیت قادر به ایجاد ضایعات ملتحمه ای اند. ۳- در بیماری حاصل از T, Rubrum" که به صورت اکتوتریکسی میباشد قبل از تثبیت بیماری به صورت مزمن هر دو نوع آندوتریکس و اکنوتریکس با هم دیده میشود.4- در ضایعات حاصل از درماتوفیتها احتمال آسیب دیدن لبها وجود ندارد. ۵- بچه هایی که در تماس با حیوانات می باشند بیشتر به کچلی سر و بلان و بزرگسالانی که در تماس با حیوانات میباشند بیشتر به کچلی ریش و سبیل مبتلا می شوند. ۶- در آزمایش مستقیم لام Tinea Crusis میسلیوم های شفاف در اثر KOH با تیغهٔ میانی دیده میشود. این مسیلیومها در برخی مناطق تبدیل به آرتروکونیدی می شوند. ۷- اریتر اسما ممکن است از لحاظ بالینی با کچلی کشاله ران اشتباه شود. در زیر میکروسکوپ عامل اریتر اسما به صورت پی در پی دیده می شود در صورتی که در بیماری حاصل از درمانوفیتها میسلیومهای درشت دیده می شوند. پوسته ها در اریتر اسما ظریف ولی در ضایعات کچلی درشت میباشند. تابش چراغ Wood's light) WOOd) در اریتر اسما ایجاد فلوئورسانس قرمز مسی خواهد کرد، در حالی که درماتوفیتوز ایجاد فلوئورسانس نخواهد کرد. مالاسزیا فورفور یا تبیین ها ورسیکالر ایجاد فلورسانس زرد طلایی میکند. موهای آلوده به برخی درماتوفیتها فلورسانسی دارد ۸- در کاندیدیاز ولوو واژینیت (برخلاف کچلی کشاله ران) دیده میشود. به علاوه در کاندیدی از سلولهای مخمری جوانه دار یا بدون جوانه و میسلیوم های حقیقی یا کاذب هم دیده میشوند. ۹- در کچلی، اسکروتوم درگیر نمی شود ولی در کاندیدیاز درگیر می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد