خانه / اشنایی با داروهای گیاهی

اشنایی با داروهای گیاهی

سنگ شکن (صخره در), گیاهی علفی با بوته ای گسترده بر سطح زمین

سنگ شکن

سنگ شکن (صخره در), گیاهی علفی با بوته ای گسترده بر سطح زمین   دوران گل دهی: اردیبهشت تا تیر زمان برداشت: سرشاخه ها: اردیبهشت تا تیر   (تیره انگور فرنگی)؛ گیاهی علفی، پایا، با بوته ای گسترده بر سطح زمین است. برگ های آن گرد، دندانه دار، کرک دارو …

ادامه نوشته »

بوردن,درختچه ای با شاخه های نازک

بوردن

بوردن,درختچه ای با شاخه های نازک   دوران گل دهی: اردیبهشت و خرداد زمان برداشت: پوسته: اسفند تا اردیبهشت (تیره پنبوت)؛ درختچه ای با شاخه های نازک، به رنگ خاکستری متمایل به سیاه و برگهای متناوب، بیضی و کاملی است. از بغل برگها گل های سبز ریزی می روید که …

ادامه نوشته »

عوسج معمولی, گیاهی با شاخه تیغدار و پوشیده از برگهای پنجه ای

عوسج معمولی

عوسج معمولی, گیاهی با شاخه تیغدار و پوشیده از برگهای پنجه ای   دوران گلدهی: اردیبهشت تا مرداد . زمان برداشت: برگها: اردیبهشت تا مرداد، میوه ها: مرداد تا مهر (تیره گل سرخ)؛ گیاهی با شاخه تیغدار و پوشیده از برگهای پنجه ای سه تا پنج قسمتی است. پشت برگها …

ادامه نوشته »

چوپلمه اروپایی,گیاهی علفی با ریزوم ضخیم و سیاهرنگ

چوپلمه اروپایی

چوپلمه اروپایی,گیاهی علفی با ریزوم ضخیم و سیاهرنگ   دوران گل دهی: اردیبهشت و خرداد زمان برداشت: سرشاخه ها: اردیبهشت، خرداد. ریزوم: مهر، آبان، اسفند، فروردین (تیره چتریان): گیاهی علفی، پایا، با ریزوم ضخیم و سیاهرنگ است، بوته گسترده آن در سطح زمین دارای برگ های پنجه ای است و …

ادامه نوشته »

نوپرون ملین, درختچهای است با شاخه های خاکستری

نوپرون ملین, درختچهای است با شاخه های خاکستری

نوپرون ملین, درختچهای است با شاخه های خاکستری   دوران گلدهی: اردیبهشت و خرداد زمان برداشت: میوه: شهریور و مهر، پوسته : اسفند (تیره ینبوت)؛ درختچهای است با شاخه های خاکستری و اغلب تیغدار، برگهای آن به صورت متقابل دمبرگ دارند. گلهای کوچک سفید آن به صورت گروهی از بغل …

ادامه نوشته »

گل ماهور شبه فلومیس

گل ماهور شبه فلومیس

گل ماهور شبه فلومیسگیاهی علفی، ، با شاخه ای راست و برگ های بلند    دوران گل دهی: خرداد تا شهریور زمان برداشت: گلها و برگها: خرداد تا شهریور، ریشه تیر و مرداد (تیره میمون)؛ گیاهی علفی، دو ساله، با شاخه ای راست و برگ های بلند و متناوب است. …

ادامه نوشته »

سنبله ای طبی گیاهی علفی و پایا دارای مقطع چهارگوش

سنبله ای طبی

سنبله ای طبی گیاهی علفی و پایا دارای مقطع چهارگوش   دوران گل دهی: خرداد تا شهریور زمان برداشت: سرشاخه ها: خرداد تا مرداد (تیره نعناع): گیاهی علفی و پایاست. ساقه راست آن ساده و دارای مقطع چهارگوش است. برگهای آن متقابل، دارای دمبرگ و پهنه آن به شکل بیضی …

ادامه نوشته »

آشنایی با گیاه قپاقوروغی (همیشگی)

قپاقوروغی

 آشنایی با گیاه قپاقوروغی (همیشگی)   دوران گلدهی: تیر و مرداد زمان برداشت : برگ برای نگهداری: تیر و مرداد. برگهای تازه: اردیبهشت تا شهریور (تیره گل ناز)؛ گیاهی پایا و علفی است دارای بوته ای با برگ های گوشتی و خوابیده در سطح زمین که در طبیعت و باغها، زمین …

ادامه نوشته »

اسکلاره گیاهی زینتی و عسل دهنده با برگهای بزرگ و چین دار

اسکلاره

اسکلاره گیاهی زینتی و عسل دهنده با برگهای بزرگ و چین دار    دوران گل دهی: خرداد تا مرداد زمان برداشت: گل و سرشاخه ها: خرداد تا مرداد.برگها: اردیبهشت و خرداد (تیره نعناع)؛ گیاهی است دو ساله، با ساقه ای گوشه دارو راست که برگهای بزرگ، متقابل و چین دار دارد. …

ادامه نوشته »

از گیاه شون (غلیون) تا چه میزان اطلاع دارید ..؟؟

پیچ امین الدوله

 از گیاه شون (غلیون) تا چه میزان اطلاع دارید ..؟؟   دوران گل دهی: خرداد و تیر زمان برداشت: ریزوم: مهر (تیره پیچ امین الدوله)؛ گیاهی علفی، پایا، با ریزوم سفیدی است که ساقه های راست و برگهای متقابل با بریدگی های شانه ای دارد. ساقه های آن زمستان ها …

ادامه نوشته »