خانه / اشنایی با داروهای گیاهی (صفحه 2)

اشنایی با داروهای گیاهی

عوسج معمولی, گیاهی با شاخه تیغدار و پوشیده از برگهای پنجه ای

عوسج معمولی

عوسج معمولی, گیاهی با شاخه تیغدار و پوشیده از برگهای پنجه ای   دوران گلدهی: اردیبهشت تا مرداد . زمان برداشت: برگها: اردیبهشت تا مرداد، میوه ها: مرداد تا مهر (تیره گل سرخ)؛ گیاهی با شاخه تیغدار و پوشیده از برگهای پنجه ای سه تا پنج قسمتی است. پشت برگها …

ادامه نوشته »

چوپلمه اروپایی,گیاهی علفی با ریزوم ضخیم و سیاهرنگ

چوپلمه اروپایی

چوپلمه اروپایی,گیاهی علفی با ریزوم ضخیم و سیاهرنگ   دوران گل دهی: اردیبهشت و خرداد زمان برداشت: سرشاخه ها: اردیبهشت، خرداد. ریزوم: مهر، آبان، اسفند، فروردین (تیره چتریان): گیاهی علفی، پایا، با ریزوم ضخیم و سیاهرنگ است، بوته گسترده آن در سطح زمین دارای برگ های پنجه ای است و …

ادامه نوشته »

نوپرون ملین, درختچهای است با شاخه های خاکستری

نوپرون ملین, درختچهای است با شاخه های خاکستری

نوپرون ملین, درختچهای است با شاخه های خاکستری   دوران گلدهی: اردیبهشت و خرداد زمان برداشت: میوه: شهریور و مهر، پوسته : اسفند (تیره ینبوت)؛ درختچهای است با شاخه های خاکستری و اغلب تیغدار، برگهای آن به صورت متقابل دمبرگ دارند. گلهای کوچک سفید آن به صورت گروهی از بغل …

ادامه نوشته »

گل ماهور شبه فلومیس

گل ماهور شبه فلومیس

گل ماهور شبه فلومیسگیاهی علفی، ، با شاخه ای راست و برگ های بلند    دوران گل دهی: خرداد تا شهریور زمان برداشت: گلها و برگها: خرداد تا شهریور، ریشه تیر و مرداد (تیره میمون)؛ گیاهی علفی، دو ساله، با شاخه ای راست و برگ های بلند و متناوب است. …

ادامه نوشته »

سنبله ای طبی گیاهی علفی و پایا دارای مقطع چهارگوش

سنبله ای طبی

سنبله ای طبی گیاهی علفی و پایا دارای مقطع چهارگوش   دوران گل دهی: خرداد تا شهریور زمان برداشت: سرشاخه ها: خرداد تا مرداد (تیره نعناع): گیاهی علفی و پایاست. ساقه راست آن ساده و دارای مقطع چهارگوش است. برگهای آن متقابل، دارای دمبرگ و پهنه آن به شکل بیضی …

ادامه نوشته »

آشنایی با گیاه قپاقوروغی (همیشگی)

قپاقوروغی

 آشنایی با گیاه قپاقوروغی (همیشگی)   دوران گلدهی: تیر و مرداد زمان برداشت : برگ برای نگهداری: تیر و مرداد. برگهای تازه: اردیبهشت تا شهریور (تیره گل ناز)؛ گیاهی پایا و علفی است دارای بوته ای با برگ های گوشتی و خوابیده در سطح زمین که در طبیعت و باغها، زمین …

ادامه نوشته »

اسکلاره گیاهی زینتی و عسل دهنده با برگهای بزرگ و چین دار

اسکلاره

اسکلاره گیاهی زینتی و عسل دهنده با برگهای بزرگ و چین دار    دوران گل دهی: خرداد تا مرداد زمان برداشت: گل و سرشاخه ها: خرداد تا مرداد.برگها: اردیبهشت و خرداد (تیره نعناع)؛ گیاهی است دو ساله، با ساقه ای گوشه دارو راست که برگهای بزرگ، متقابل و چین دار دارد. …

ادامه نوشته »

از گیاه شون (غلیون) تا چه میزان اطلاع دارید ..؟؟

پیچ امین الدوله

 از گیاه شون (غلیون) تا چه میزان اطلاع دارید ..؟؟   دوران گل دهی: خرداد و تیر زمان برداشت: ریزوم: مهر (تیره پیچ امین الدوله)؛ گیاهی علفی، پایا، با ریزوم سفیدی است که ساقه های راست و برگهای متقابل با بریدگی های شانه ای دارد. ساقه های آن زمستان ها …

ادامه نوشته »

مورد صحرایی قرمزدرختچه ای کوتاه و منشعب با برگ های متناوب و بیضی

مورد صحرایی قرمز

مورد صحرایی قرمزدرختچه ای کوتاه و منشعب با برگ های متناوب و بیضی    دوران گل دهی: خرداد و تیر زمان برداشت: برگها: خرداد تا مرداد. میوه ها: تیر تا مهر (تیره مورد)؛ درختچه ای کوتاه و منشعب با برگ های متناوب، بیضی و مقاوم است. رنگ پشت برگها روشن …

ادامه نوشته »

آشنایی با درخت نم دار با برگ های بزرگ و برگهای قلبی شکل

نم دار با برگ های بزرگ

  آشنایی با درخت نم دار با برگ های بزرگ  و برگهای قلبی شکل   دوران گل دهی: خرداد و تیر زمان برداشت: گل ها: خرداد و تیر (تیره نم دار)؛ درختی است که اغلب در معابر، پارک ها، نزدیک می شود. شاخه های آن قهوه ای تیره و برگهایش …

ادامه نوشته »