Cryptococcosis در عفونت های قارچی سیستیمیک


Cryptococcosis در عفونت های قارچی سیستیمیک

Cryptococcosis در عفونت های قارچی سیستیمیک

 در اثر قارچ مخمری به نام کریپتوکوکوس نئوفورمانس ایجاد میشود. این قارچ دارای یک کپسول پلی ساکاریدی است که در بیماریزایی قارج نقش مهمی دارد. ۴ سروتیپ دارد که D و C و B وA نام دارند و در افراد زمینه دار دیده میشوند. (ایدزی ها بیشتر به سروتیپ A و D مبتلا میشوند) کبوتر نقش مهمی در حفظ و نگهداری این قارج در طبیعت (سروتیپ A و D در چند نوع) دارد. سروتیپ B اخیراً از درخت اکالیپتوس جدا شده است.۱) آسپرژیلوس بیشتر در افرادی که نقص نوتروفیل دارند دیده می شود ولی کریپتوکوکوز بیشتر در کسانی که نقص CMI دارند دیده میشود. ۲) عمده عفونت های قارچی در ایدزی ها کاندیدیاز و کریپتوکو کوزیس می باشد، بیشترین ضایعه و شایعترین آنها عارضه ریوی است که اغلب تشخیص داده نمیشود. کریپتوکوکوز تمایل خاصی به CNSدارد و از طریق خون به آنجا میرسد و به شکل مننژیت (گرفتاری عمله) آنسفالیت و کریپتوکوکوما دیده میشود. از نظر تغییرات بیوشیمیایی مایع نخاعی بسیار شبیه سل مغزی است و در داخلی CSF بیشتر لنفوسیت دیده میشود. ضایعات استخوانی حاصل از کریپتوکوکوزیس را نباید با بدخیمی اشتباه کرد. تشخیص ۱- آزمایش مستقیم: یک قطره از مایع نخاعی سانتریفوژ شده و با مرکب چین (Indian link) رنگ آمیزی کرده در زمینه سیاه سلول های گرد را مشاهده می کنیم که جوانه با اتصال نقطه ای به قارج وصل است و کپسول واضح دور قارج دیده میشود. ۲- کشت: باید همراه روش مستقیم باشد. کلونی های این قارچ در محیط مغذی سفید - کرم میباشد و این آزمایش ۹۵٪ جواب میدهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد