آنچه که باید درباره خواص کنجد بدانید../ قسمت اول

کنجد

آنچه که باید درباره خواص کنجد بدانید..   عربی: سیسامن (دیسکو رید) جلجلان (صیدنه و ابن بیطار) سمسم (قرابادین) روغن کنجد مرکب از ۷۵-۸۰٪ از گلیسیریدهای اسیدهای چرب مایع (اولئیک و لینولئیک) و ۱۵٪ از گلیسیریدهای اسیدهای چرب جامد (پالمتیک و استئاریک و آراشیدیک) و ۱٪ لسیتین است. موادی مانند …

ادامه نوشته »

با خواص دارویی کلم آشنا شوید../ قسمت دوم

کلم

عوارض برای معده بد است و دیر هضم بخصوص اگر با آب و نمک بپزند و ایجاد نفخ می کند این گیاه به علت دارا بودن متیل متان تیوسولفینات که یک ماده همولیتیک است پس از جذاب از راه شکمبه (در حیوانات اهلی) باعث هموگلوبینوری، ضعف، زردی ملایم، تاکیکاردی و …

ادامه نوشته »

با خواص دارویی کلم آشنا شوید../ قسمت اول

کلم

با خواص دارویی کلم  آشنا شوید..   عربی: کرنب، بقله الانصار ترکیبات از سبزی هایی است که دارای ۹۰٪ آب، مواد آلبومینوئیدی ۵-۱٪، مواد چربی (۰/۱/- ٪۹)، مواد قندی (۲/۵-۱٪)، میروزین (که یک دیاستاز مخصوصی است که در دانه خردل نیز یافت می شود)، گلوکزیدهایی که در مجاورت آب گلوکز …

ادامه نوشته »

آشنایی با خواص شگفت انگیز کرفس/ قسمت دوم

کرفس

خواص کرفس طبق نظر حکمای قدیم این گیاه گرم وخشک است و بغایت مفتح، سده جگر و سپرز و مدر بول و حیض و منقی گرده و مثانه و از قوت ادرار مخرج جنین و محلل ریاح و نفخ و محرک باه و اشتها و قی و رافع حدت ادویه …

ادامه نوشته »

آشنایی با خواص شگفت انگیز کرفس/ قسمت اول

کرفس

آشنایی با خواص شگفت انگیز کرفس عربی: کرفس الماء ترکیبات ریشه آن دارای مقدار کمی استانس، اولئو رزین، قندهای مانند مانیت، اینوزیت، آسپاراژین، تیروزین، کولین و گلوکوزیدی به نام آپی این (به فرمول C26H2SO4) به حالت متبلور در اتانول و محلول در آب گرم و الکل گرم و غیر محلوله …

ادامه نوشته »

از گیاه کرچک چه میدانید…؟؟/قسمت دوم

بید انجیر

دوز روغن کرچک ۱۰- ۲ گرم بعنوان ملین و ۵۰-۱۰ گرم بعنوان مسهل در بالغین و در تنقیه ۲۰-۵۰ گرم و یک عدد زرد تخم مرغ و ۲۰۰ گرم جوشانده ختمی و قدر شربت آن ۱۲-۵ عددمقدار آن در اطفال ۲ گرم برای هر سال سن. خواص طبق نظر حکمای …

ادامه نوشته »

از گیاه کرچک چه میدانید…؟؟/قسمت اول

بید انجیر

از گیاه کرچک چه میدانید…؟؟   کرچک ،بید انجیر  عربی: خروع (قرابادین)، طمره (ابن بیطار) ترکیبات دانه آن علاوه بر مواد روغنی، ۳/۹-۲/۶ درصد مواد معدنی و ۱٪ اسید مالیک و ۲/۱٪ از گلوسیدها و ۶٪ مواد محلول در الکلی و با ۲٪ مواد ازته و ۵/۷٪۲/۵ سلولز دارد. میزان …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از کدوی تخم /قسمت دوم

کدوی تخم

کدوی تخم  با گیاه فلوس و خیار چنبر و ترنجبین و بنفشه جهت تب های سرد و دموی و با تمبر هندی و شکر جهت درد سر حار و وسواس و جنون و تنقیه مواد گرده و امعاء مفید استو ضماد کوبیده او جهت اورام حاره و التهاب معده و …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از کدوی تخم /قسمت اول

کدوی تخم

نسخه کاملی از کدوی تخم عربی: قرع کوسه، حب القرع ترکیبات دارای ۳۰٪ ماده روغنی و هتروزیدی به نام په پونوزید که در لایه های داخلی قشر سبز رنگ دانه است و در عصاره کلرو می مغز دانه آن هیدرو کربنی به نام ملن (به فرمول C30H62) یک استرول، در …

ادامه نوشته »

نظر طب سنتی درباره گیاه فلوس

فلوس

نظر طب سنتی درباره گیاه فلوس   عربی: خرنوب هندی، قثاء الهندی ترکیبات در حدود ۱ تا ۱/۵ درصد رئین (از مشتقات آنتراکینون) و مواد قندی، صمغ، کمی اسانس، سه نوع مواد مومی، مواد رزینی، در پوست ریشه تانن، فلوبافن و ماده اکسی آنتراکینون و پکتین و احتمالاً آمودین و …

ادامه نوشته »