گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت چهارم

گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی درمان ورم لوزيتن -بصورت مالیدن باپر در روی لوزه ها: آب تاجریزی بزر و برگ گل، صمغ عربی و کتیرا، نشاسته، انزروت، گل نار، مازوج سائیده ... مطالب بیشتر