روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت دوم

ورم مفاصل توضیحات عمومی: ورم مفاصل نوعی التهاب حاد یا مزمن مفصلی است که  در اثر عفونت ناشی از زخم یا خراش در مسیر رگهای خونی عارض می شود.اگر این عارضه حالت مزمن داشته باشد، ممکن ... مطالب بیشتر

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت اول

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها    زرد پی اشیل توضیحات عمومی:زرد پی آشیل که ماهیچهٔ سه سر پا را به پاشنهٔ پا مرتبط میسازد، یکی  از  قوی ترین رگهای عصبی (زرد پی) بدن انسان است. ... مطالب بیشتر

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت سوم

زونا توضیحات عمومی: زونا بثوراتی تاول مانند توأم با درد شدید است که همیشه فقط بخشی از جسم را به صورت کمربندی در برمیگیرد و در مسیر اعصاب پوست پیش میرود. در سال ۱۹۳۲ عامل ... مطالب بیشتر