چگونه با ورزش از پوکی استخوان جلوگیری کنیم .؟؟

چگونه با  ورزش از پوکی استخوان جلوگیری کنیم.؟؟   اثر تمرین های ورزشی بر تقویت استخوان سازی مستقیماً با طول مدت و تداوم تمرینها جهات مختلف وزن بدن را تحمل می کنند بیشتر باعث تحریک استخوان سازی ... مطالب بیشتر