از احکام عقد دائم چه میدانید؟!

 از احکام عقد دائم چه میدانید؟! احکام عقد دائم زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر ... مطالب بیشتر