درمان بی اشتهایی با این گیاهان!!

درمان بی اشتهایی با این گیاهان!! تسهیل هضم و تحریک اشتھا دم کردهٔ مخلوط نارنج و گیاه هزار برگبی اشتهایی معمولا نشانهٔ تولید ناکافی شیرهٔ معده است. در چنین مواقعی معده ضعیف و ناتوان می ... مطالب بیشتر