دانستنی هایی درارتباط با استفراغ

دانستنی هایی درارتباط با استفراغ  خروج با فشار  محتویات  معده  از راه  دهان  را استفراغ گویند  که مرکز آن در مغز  قرار دارد .. علل متفاوتی می توانند باعث استفراغ در یک فرد شوند. به عنوان ... مطالب بیشتر