خواص کاربردی اسید های آمینه برای بدن چیست..؟

خواص کاربردی اسید های آمینه برای بدن چیست..؟  اسیدهای امینه اسیدهای امینه به تعبیری ساده، الفبایی هستند که از ترکیب آنها کلمه پروتئین تشکیل میشود. و ارتباط آنها با پروتئین شبیه ارتباطی است که حروف با کلمه ... مطالب بیشتر