انجیر یا غذای فیلسوفان / قسمت دوم

خشک کردن سنتی انجیر مادران محترم، بدانید که انجیر هم دو است، هم غذا و هم خوشایند بچه ها، چه خوب است که در فصل انجیر تازه، مصرف آن را در سبد غذایی خانوار خود ... مطالب بیشتر

بررسی ارزش غذایی انجیر / قسمت دوم

انجیر و زخم کبد: ابوحمزه ثمالی از ابی جعفر  ع نقل می کند که وقتی پادشاه قبطی خروج کرد و خواست بیت المقدس را خراب کند، مردم بهاطراف حزقیل پیغمبر جمع شده به وی شکوه نمودند، ... مطالب بیشتر